UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/SGD &ĐT-CN&TX
(v/v Thực hiện Quy định của Bộ GD&ĐT về liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ và ĐH)

Hạ Long, ngày 06 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Các trường ĐH, CĐ và Trung cấp chuyên nghiệp,
Các trung tâm HN&Giáo dục thường xuyên,
Các trường Cao đẳng và Trung cấp Nghề,
Trung tâm ĐT-BD tại chức tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Quyếtđịnh số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)về việc “Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyênnghiệp, cao đẳng và đại học”, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Sở GD&ĐT tỉnhQuảng Ninh được qui định tại Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của Ủyban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị có thựchiện liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại họctrên địa bàn tỉnh Quảng Ninh làm tốt một số nội dung sau:

1. Đối với cáclớp liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), cao đẳng (CĐ) vàđại học (ĐH) trên địa bàn tỉnh đã khai giảng trước ngày Quyết định số42/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực,tất cả các đơn vị có thựchiện liên kết đào tạo cần rà soát tình hình của đơn vị, đối chiếu với văn bảnQuyết định của Bộ GD&ĐT để điều chỉnh, bổ sung theo đúng các nội dung “Quyđịnh về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đạihọc”, đặc biệt là các qui định về: thẩm quyền liên kết; nội dung hợp đồng liênkết; địa điểm đặt lớp; hồ sơ liên kết; chế độ báo cáo… Những trường hợp đã thựchiện trước đây, nay xét thấy trái với qui định của Bộ GD&ĐT phải được haibên tham gia liên kết (đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo) kịpthời thống nhất phương án giải quyết và báo cáo với cơ quan quản lí cấp trên đểxử lí theo tinh thần chấp hành đúng qui định của Nhà nước, bảo đảm quyền lợicủa người học, duy trì sự ổn định trong hoạt động đào tạo.

2. Đối với cáchoạt động liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ và ĐH trên địa bàn tỉnh triểnkhai sau ngày Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT có hiệu lực,các đơn vị phảithực hiện nghiêm chỉnh theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT.

3. Để thực hiệnnhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động liên kết, đặc biệt là “thẩm định cácđiều kiện đảm bảo chất lượng và trực tiếp chỉ đạo, giám sát hoạt động liên kếtđào tạo diễn ra tại địa phương mình” (theo mục 2, điều 14 Quyết định số42/2008/QĐ-BGDĐT) Sở GD&ĐT Quảng Ninh qui định trình tự, nội dung và thờihạn báo cáo Sở GD&ĐT để trình UBND tỉnh(đối với tất cả các đơn vị thuộcUBND hoặc các Sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh quản lý) như sau:

3.1. Về việcthực hiện tư cách “chủ trì đào tạo”:

3.1.1. Cáctrường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khi xây dựng chỉ tiêu đào tạo hàng nămđể báo cáo Sở GD&ĐT thẩm định, trình UBND tỉnh ra văn bản chấp thuận và báocáo các Bộ GD&ĐT, KH&ĐT, phải thuyết trình đầy đủ các điều kiện đảm bảomở lớp (về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị…) và định rõ các chỉ tiêu đào tạotheo từng hình thức chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa…

3.1.2. Việc xácđịnh chỉ tiêu đào tạo cho năm sau phải được thực hiện và báo cáo về Sở GD&ĐTtrước ngày 30 tháng 11 của năm trước.

3.2. Về việcthực hiện tư cách “phối hợp đào tạo”:

3.2.1. Các đơnvị (trường, trung tâm) cần đảm bảo các thủ tục và nội dung như sau:

- Tờ trình (gửiUBND tỉnh và Sở GD&ĐT) nêu rõ nội dung đề nghị phối hợp đào tạo: đối tượngphối hợp, ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, thời gianđào tạo, thời điểm triển khai mở lớp, đối tượng tuyển sinh, địa điểm đặt lớp,kinh phí đào tạo.

- Văn bản thuyếtminh về kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo đối với ngành nghề, trình độ dự địnhtiến hành phối hợp đào tạo tại địa phương; các điều kiện về cơ sở vật chất, môitrường, đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

3.2.2. Việc đềxuất chỉ tiêu phối hợp liên kết đào tạo trình UBND tỉnh ra công văn đề nghị gửicác trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (theo qui định tại mục 2,điều 8, Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ) phải được các đơn vị thực hiện và gửibáo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 30 tháng 11 năm trước để triển khai cho kếhoạch của năm sau.

Trường hợp thayđổi nội dung liên kết (vì những lí do khách quan, đột xuất), các đơn vị phải cóTờ trình (kèm theo Hồ sơ giải trình về lí do và nội dung đề nghị điều chỉnh) đểbáo cáo Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh giải quyết.

4. Về công tácthông tin, báo cáo và hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra:

Các đơn vị cầnthực hiện tốt chế độ báo cáo theo điều 13 của Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT vàtăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo chất lượngđào tạo, làm cơ sở phối hợp tốt với hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm trađịnh kỳ của Sở GD&ĐT và của các ban ngành chức năng trên địa bàn.

Trên đây là mộtsố qui định cụ thể để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác liên kết đào tạo trênđịa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần liên hệ chặtchẽ và gửi các thông tin, đề xuất về Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Chuyên nghiệpvà Giáo dục thường xuyên) để kịp thời chỉ đạo và điều chỉnh.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h)
- UBND tỉnh (để b/c)
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo)
- Ban GĐ Sở (để chỉ đạo)
- Phòng GDCN&GDTX (để chỉ đạo)
- Thanh tra Sở, VP Sở (để phối hợp)
- Lưu phòng GDCN&GDTX, VT

GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Thuấn