BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 181/TCT-CS
V/v: đơn giá tính tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 6144/CT-THDTngày 21/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về vướng mắc tiền thuê đất, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CPngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Tại Khoản 1 Điều 4quy định: “Đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,5% giá đất theo mục đích sửdụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đâygọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác địnhgiá đất và khung giá các loại đất”;

- Tại Khoản 1 Điều 7quy định: “Tiền thuê đất, thuê mặt nước thu một năm bằng diện tích thuênhân với đơn giá thuê đất, thuê mặt nước”.

- Tại Khoản 1 Điều 8quy định: “Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm”.

Do đó, đối với từng dự án cụ thểthì đơn giá thuê đất được ổn định trong 5 năm, không phụ thuộc vào việc thay đổigiá các loại đất do UBND tỉnh ban hành và công bố áp dụng vào ngày 1/1 hàng nămtheo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếbiết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT; CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương