TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 181/TLĐ
"V/v tiếp tục đôn đốc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập"

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Công đoàn ngành Trung ương, TCTy trực thuộc TLĐ
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ

Tiếptheo công văn số 2211/TLĐ ngày 11/12/2008 về việc đôn đốc và hướng dẫn thựchiện minh bạch tài sản, thu nhập, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam yêu cầu các công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty, các Ban,đơn vị trực thuộc TLĐ khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1-Tiếp tục triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo công văn số 2257/TLĐ ngày 27/12/2007 và công văn số 2211/TLĐ ngày 11/12/2008 của Đoàn Chủtịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2-Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu và kê khaibổ sung của đơn vị (theo biểu mẫu gửi kèm) gửi về Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam (qua Ban Tổ chức) trước ngày 28/02/2009 để tổng hợp báo cáo thanh tra Chínhphủ.

Đềnghị Ban Thường vụ các công đoàn ngành Trung ương, Tổng công ty trực thuộc TLĐ,lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nếu đơn vịnào không triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả chậm theo quy định trênthì các đồng chí lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

DANH SÁCH

CÁC BAN CƠ QUAN TLĐ NỘP KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

STT

Các ban

Bản kê khai lần đầu (người)

Bản kê khai bổ sung (người)

Ghi chú

1

Thường trực

6/6/

6/6

2

Đảng uỷ-CĐCQ

2/2

3/2

3

Tuyên giáo

4/4

0

4

Pháp luật

3/3

0

5

Tổ chức

4/4

3/3

6

Nữ công

3/3

0

7

Văn phòng

9/9

0

8

Uỷ ban kiểm tra

1

3/3

9

Tài chính

5/6

1/6

10

Đối ngoại

3/4

0

11

Ban Bảo hộ lao động

0

0

12

Chính sách KTXH

0

0

13

Viện CN &CĐ

01

2/2

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ BÁO CÁO THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

STT

Đơn vị

Báo cáo kết quả kê khai lần đầu (người)

Báo cáo kết quả kê khai bổ sung (người)

Ghi chú

1

CĐ Công thương VN

93/154

93/154

Đề nghị tiếp tục đôn đốc thực hiện

2

CĐ GTVT

50/50

0

3

CĐ Nông nghiệp&PTNT

36/88

85/85

Đề nghị kiểm tra lại số liệu báo cáo

4

CĐ Ngân hàng

10/10

0

5

CĐ Viên chức

13

0

Chưa có báo cáo tổng hợp theo mẫu

6

CĐ Công nghiệp Tàu thuỷ

14/14

16/16

Đề nghị kiểm tra lại số liệu báo cáo

7

Báo Lao động

32/32

0

8

Công ty TBHH một thành viên Du lịch CĐ

4/20

16/20

Đề nghị kiểm tra lại số liệu báo cáo

9

Nhà Xuất bản LĐ

08

0

Chưa có báo cáo tổng hợp theo mẫu

10

Trường Đại học CĐ

51/54

54/54

11

Văn phòng B-Nhà khách

11/11

0

12

Viện CN&CĐ

01

2/2

13

CĐ Than khoáng sản

7/7

112/112

Đề nghị kiểm tra lại số liệu báo cáo

14

CĐ Bưu điện

0

0

15

CĐ Cao su

0

0

16

CĐ Công an

0

0

17

CĐ Dệt May

0

0

18

CĐ Dầu khí

0

0

19

CĐ Điện lực

0

0

20

CĐ Đường sắt

0

0

21

CĐ Giáo dục

0

0

22

CĐ Hàng hải

0

0

23

CĐ Hàng không

0

0

24

CĐ Quốc phòng

0

0

25

CĐ Xây dựng

0

0

26

CĐ Y tế

0

0

27

CTy Cung ứng LĐ quốc tế

0

0

28

Công ty In CĐ

0

0

29

Nhà khách TLĐ

0

0

30

Tạp chí BHLĐ

0

0

31

Tạp chí LĐ&CĐ

0

0

32

Trung tâm DVVL CĐVN

0

0

33

Trường Trung cấp nghề CĐ

0

0

34

Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật BHLĐ

0

0

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO

KẾT QUẢ KÊ KHAI, XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP
(Kèm theo Công văn số 2423/TTC-CIV ngày 10/12/2008 của TTCP)

1.Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập thuộcphạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương:

-Các văn bản đã ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện

-Việc tổ chức tập huấn (nếu có)

-Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện

2.Kết quả kê khai, xác minh về tài sản, thu nhập:

-Bộ, ngành, cơ quan Trung ương thống kê theo mẫu số 01;

-Địa phương thống kê theo mẫu số 02.

3.Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc kê khai, xác minh về tài sản, thunhập - nguyên nhân

Đốivới những trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa hoàn thành việc kê khai tàisản, thu nhập theo đúng tiến độ quy định cần phân tích rõ nguyên nhân, hướng xửlý.

4.Các kiến nghị, đề xuất./.