TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/TLĐ
V/v triển khai “Tháng Công nhân năm 2014”

 Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2014

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ.

Năm 2014, năm đầu tiên các cấp Công đoàn cả nước tậptrung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Kết luậnsố 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đầy mạnh thực hiện Nghị quyếtsố 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựnggiai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước”; kỷ niệm 128 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(28/7/1929-28/7/2014).

“Tháng Công nhân năm 2014” với chủ đề “Công đoànđồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, Đoàn Chủ tịch TổngLiên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn trong cả nước thực hiệnmột số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục vềlịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5; 85 năm xây dựng, trưởng thành của tổ chức Côngđoàn Việt Nam; truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân. Kết hợpcác hoạt động kỷ niệm 85 năm Công đoàn Việt Nam với tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật trong công nhân lao động, nhất là việc triển khai 4 chươngtrình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Các cơ quanbáo chí trong hệ thống Công đoàn mở các chuyên đề, chuyên mục, tăng cường tuyêntruyền các hoạt động “Tháng Công nhân”.

2. Tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị sâu rộngtrong đoàn viên, CNVCLĐ quán triệt Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của BộChính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của BanChấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân ViệtNam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Hiến pháp; Bộluật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Namkhóa XI.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,nhất là ở trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú, tạo không khívui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

4. Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợiích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn; biểu dương, tôn vinhnhững tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; tôn vinh doanhnghiệp làm tốt chính sách việc làm, đời sống người lao động, tạo nhiều thuậnlợi cho CĐCS hoạt động; trao tặng sổ tiết kiệm, nhà “Mái ấm Công đoàn”, giúp đỡcán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạnlao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nướctrong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Ôn lýthuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảoviệc làm và thu nhập cho người lao động. Động viên công nhân lao động tích cựctham gia phong trào tự học, tự rèn luyện, đến với trường, lớp, từ đó đẩy mạnhphong trào học tập suốt đời cho công nhân lao động, từng bước trí thức hóa côngnhân lao động.

6. Tập trung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đốithoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộtrong doanh nghiệp.

7. Công đoàn chủ động và tham gia thanh tra, giám sátviệc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợppháp, chính đáng của người lao động.

8. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đợt1/5, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS. Tổ chức giới thiệuđoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp, chú trọng đối tượng là côngnhân lao động trực tiếp sản xuất.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ươngvà tương đương căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, ngành triển khai tổ chứccác hoạt động “Tháng Công nhân” theo các mục tiêu đề ra trong tháng 5/2014;lồng ghép tuyên truyền, triển khai các hoạt động “Tháng Công nhân” với kỷ niệm85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Kết thúc “Tháng Công nhân”, tổng hợpgửi báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 10/6/2014.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT ĐCT TLĐ (để B/c)
- Ban Bí thư TW Đảng (để B/c)
- Ban Tuyên giáo TW; (để B/c)
- Ban Dân vận TW
- Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng