TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH SMS Hoài Dương
(Số 6B – Ngách 76/3 – Ngõ 76 – P. Nguyễn Chí Thanh – Q. Đống Đa - Hà Nội)

Trả lời công văn số 09/2012/HD ngày09/02/2012 của Công ty TNHH SMS Hoài Dương về việc xác nhận nợ thuế đối vớihàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở giải quyết kiếnnghị của Công ty, đề nghị Công ty TNHH SMS Hoài Dương bổ sung bản sao: Giấychứng nhận đăng ký mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH SMS Hoài Dương được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn trả lời:
Công ty TNHH SMS Hoài Dương - Tầng 2 – Số 26 – Phố Trần Đăng Ninh – Q. Cầu Giấy – Hà Nội
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn