BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/BNG-LS
V/v đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức nhân dân.

Thời gian qua, Bộ Ngoại giao nhận được phản ánh củamột số Bộ, ngành và địa phương về một số bất cập trong việc thực hiện Nghị địnhsố 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh củacông dân Việt Nam (Nghị định 65), đặc biệt là liên quan đến việc thu hẹp đốitượng cấp hộ chiếu công vụ.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ,Bộ Ngoại giao trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cho biết ý kiến về những vướng mắcsau 6 tháng thực hiện Nghị định 65, đặc biệt là đối tượng cấp hộ chiếu công vụ.Các ý kiến phản ánh xin gửi về Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) trước ngày 05/6/2013.

Bộ Ngoại giao xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác củaQuý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Ngoại vụ Tp.HCM (để p/h);
- Lưu: VT, LS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
Nguyễn Hữu Tráng