VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: Cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.
Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (Tờ trình số 38/TTr-BVHTTDL ngày 10 tháng 03 năm 2014) về việc cho phép Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
1. Bảo vật quốc gia là tài sản vô giá của quốc gia, của dân tộc. Mọi tổ chức, cá nhân cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong việc bảo vệ, gìn giữ bảo vật quốc gia.
2. Trước mắt, ngành văn hóa, thể thao, và du lịch cần tập trung ưu tiên thực hiện các biện pháp gìn giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn; đẩy mạnh việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị bảo vật quốc gia.
3. Giao Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kinh nghiệm, tập quán và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc cho mượn hoặc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, bảo quản có thời hạn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NG, CA, TC, KHCN;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (03). đdt .
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng