BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1812/BXD-QLN
V/v bố trí nhà ở sinh viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2760/BVHTTDL-KHTC ngày10/8/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị giao cho trường Đại họcThể dục thể thao (TDTT) Đà Nẵng quản lý, sử dụng 01 khu ký túc xá trong khu nhàở sinh viên tập trung của thành phố tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu nhà ở sinh viên tập trung của thành phố Đà Nẵng tạiphường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, được xâydựng để đáp ứng chỗ ở cho sinh viên của nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn (trongđó có trường Đại học TDTT Đà Nẵng).

Theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên chịutrách nhiệm tổ chức quản lý vận hành, bảo trì quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư,đồng thời được phép thuê, ủy thác hoặc thành lập tổ chức dịch vụ nhà ở để quảnlý vận hành quỹ nhà ở sinh viên. Do đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng là đơn vịcó trách nhiệm tổ chức quản lý vận hành, bảo trì khi khu nhà ở sinh viên tậptrung của thành phố được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công tác quản lý vận hành, cho thuê nhà ở sinh viên đượcthực hiện theo Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng vềhướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhânkhu công nghiệp. Theo quy định, đơn vị được giao quản lý vận hành khu nhà ởsinh viên phải đảm bảo chức năng, chuyên môn về dịch vụ nhà ở; đơn vị quản lývận hành nhà ở sinh viên tiếp nhận đơn đề nghị thuê nhà ở, bố trí chỗ ở chosinh viên theo thứ tự ưu tiên (quy định tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư số13/2009/TT-BXD ) Do vậy, các cơ sở đào tạo không trực tiếp quản lý về chỗ ở chosinh viên của trường mà có thể tập hợp đơn đăng ký thuê nhà ở của sinh viên,gửi đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên, đề nghị tạo điều kiện bố trí chỗ ởcho sinh viên của trường tập trung (trong một nhóm nhà, khối nhà hay tầng nhà)đảm bảo phù hợp đặc thù, thời gian biểu sinh hoạt và thuận tiện trong công tácquản lý sinh viên của nhà trường.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch chỉ đạo, thông báo cho trường Đại học TDTT Đà Nẵng liên hệ vớiSở Xây dựng thành phố Đà Nẵng để bố trí chỗ ở cho sinh viên của nhà trường theoquy định./.


Nơi nhận:
- Như trên ;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c) ;
- Sở Xây dựng Tp Đà Nẵng;
- Lưu: VP, QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam