VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến giáo dục đại học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện chủ trương đổi mới quản lý giáo dục đại học theo tinh thần của Luật giáo dục đại học và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện một số công việc sau đây:
- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Điều lệ trường đại học để thay thế Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường đại học tư thục hiện hành theo đúng quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật giáo dục đại học, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2014;
- Xử lý dứt điểm việc chuyển đổi loại hình của các trường đại học, cao đẳng dân lập và bán công còn lại cho phù hợp với quy định của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học;
- Rà soát các cơ chế, chính sách liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, nhất là các các chính sách đối với sinh viên; đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp, đảm bảo công bằng giữa công lập và ngoài công lập.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: NV, TP;
- HH các trường ĐH, CĐ ngoài công lập VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).QT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định