VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1812/VPCP-KGVX
V/v trình phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên vàMôi trường tại Tờ trình số 107/TTr-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việctrình phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đếnnăm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xâydựng rà soát nội dung các Chương trình, Đề án, Nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Kếhoạch; lựa chọn đúng các nhiệm vụ cần thiết, đơn vị chủ trì phù hợp để đảm bảotính khả thi, hiệu quả triển khai Kế hoạch, tránh chồng chéo, trùng lặp các nộidung đã được giao trong các Chương trình, Đề án khác gây lãng phí nguồn lực.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, bổ sung căncứ xác định về nhu cầu vốn, khả năng huy động và cơ cấu nguồn tài trợ để thựchiện kế hoạch nhằm đảm bảo tính khả thi và chủ động các biện pháp huy động phùhợp với điều kiện thực tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộTài nguyên và Môi trường biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Trợ lý TTg; Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định