VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 1812/VPCP-KTN

V/v: Thực hiện nghĩa vụ tài chính của NĐT được chọn tại khu đất chợ Văn Thánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 900/UBND-ĐTMT ngày 01 tháng 3 năm 2010 về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được chọn tại Khu đất chợ Văn Thánh, phường 25, quận Bình Thạnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý