BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 18129/BTC-TCHQ
V/v phân loại mặt hàng chế phẩm dập lửa

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 2887/HQHP-NV ngày 09/6/2009 của Cục Hảiquan Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng “Chế phẩm dập lửaFOAM AFROFILM AFFF 3%” do Công ty TNHH Thương mại Trần Vũ nhập khẩu thuộc tờkhai thuộc tờ khai hải quan số 10861/NK /KD/ĐTGC tại Chi cục Hải quan Quản lýhàng Đầu tư Gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng BộTài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện phân loại hàng hóa thì mặt hàng “Chế phẩm dập lửa FOAM AFROFILM AFFF3%” thuộc nhóm 3813, mã số 3813.00.00.00, thuế suất 0%.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn