BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1813/BTTTT-CNTT
V/v sử dụng chng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông đã ban hành Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hànhđối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT. Trên cơ sở các yêu cầu này, các cơquan, đơn vị có thể chủ động nghiên cứu, áp dụng theo mục đích và nhu cầu cụ thểcủa mình.

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin vàTruyền thông nhận được văn bản của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫnvề chứng chỉ, trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụngCNTT quy định tại các thông tư của Bộ Nội vụ, thông tưliên tịch của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành ban hành tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức,về vấn đề này, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thôngcó ý kiến như sau:

1. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạođang chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo Thông tư liên tịchquy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năngsử dụng CNTT. Dự kiến Thông tư liên tịch sẽ ban hành trong tháng 6/2016 làm căncứ để các cơ quan, đơn vị triển khai đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụngCNTT theo chuẩn kỹ năng năng sử dụng CNTT.

2. Chương trình tin học ứng dụng A,B, C được ban hành theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD &ĐTngày 3/7/2000 không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năngquy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Tuy nhiên, để đảm bảo tính liên tụctrong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thănghạng viên chức đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụngchứng chỉ tin học và tổ chức thi tin học theo các quy địnhnhư trước đây cho đến khi Thông tư liên tịch nêu trên có hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình triển khai nếu còn vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị phản ảnh về Bộ Nộivụ, Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:- Như trên;ưởng (để b/c);nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CNTT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Hưng