BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1813/TCHQ-GSQL
V/v mất tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng

Trả lời công văn số 2725/HQHP-NV ngày 27 tháng 11 năm 200 của Cục Hải quan Hải phòng về việc doanh nghiệp làm mất tờ khai cả bản bản chủ hàng và bán lưu Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với tờ khai xuất:

Không chấp nhận đưa vào thanh khoản, nếu không có tờ khai xuất khẩu đã kê khai, xác nhận và đóng dấu đầy đủ theo đúng quy định.

2. Đối với tờ khai nhập khẩu: Cục Hải quan Hải phòng phải có biện pháp yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục truy tìm những tờ khai đã bị thất lạc. Nếu không có tờ khai nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng phải có nhiệm vụ phôi hợp với Hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hoá để xác định chính xác lượng nguyên liệu mà doanh nghiệp nhập khẩu, đưa vào thanh khoản và truy thu thuế phần nguyên liệu dư.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải phòng biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính