BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1813/TCT-DNNN
V/v: Xoá nợ thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
- Công ty cổ phần công trình giao thông Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 269/CT-QLDN ngày 25/1/2007 của Cụcthuế tỉnh Quảng Ninh và hồ sơ đề nghị xoá nợ thuế của Công ty cổ phần côngtrình giao thông Quảng Ninh (trước khi cổ phần là Công ty công trình giao thôngQuảng Ninh là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần). Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3 công văn số 10945/BTC-TCT ngày 3l/8/2005 của BộTài chính hướng dẫn về việc xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhànước thì: Đối với các công ty Nhà nước đã chuyển thành Công ty cổ phần hoặc đãcó biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định phê duyệt giá trị doanhnghiệp để cổ phần mà khoản nợ ngân sách nhà nước đã tính trong tổng số nợ phảitrả khi xác định giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì số nợ thuế vàcác khoản phải nộp ngân sách nhà nước đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trảnêu trên không được giải quyết xoá nợ thuế.

Theo nội dung hướng dẫn nêu trên thì tại Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày28/3/2006 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Biên bản xác định giá trị doanhnghiệp đến thời điểm chuyển sang công ty cổ phần (ngày 30/4/2004) của Công tycông trình giao thông Quảng Ninh ngày 17/9/2005 và công văn số 138/KTTK /CT ngày11/4/2007 của Công ty cổ phần công trình giao thông Quảng Ninh giải trình chitiết nợ phải trả đã xác định:

- Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp: 5l.736.136.916 đồng

- Nợ thực tế phải trả. 5l.549.265.716 đồng

Trong đó: Nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN: 915.717.658 đồng

- Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 186.87l.200đồng. Vì vậy Công ty công trình giao thông Quảng Ninh không thuộc đối tượngđược giải quyết xoá nợ thuế khi chuyển sang Công ty cổ phần.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần côngtrình giao thông Quảng Ninh biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến