BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1813/TCT-TNCN
V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2005

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 3693 CT/ĐTNN ngày 10/04/2005 của Cục thuế TP. Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2005 của Công ty Lever Việt Nam. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4 mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì:

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan chỉ trả thu nhập áp dụng đối với cá nhân trong năm chỉ có thu nhập duy nhất tại một nơi.

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế áp dụng trong năm đối với cá nhân trong năm có thu nhập từ hai nơi trở lên, cá nhân đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế và các trường hợp khác.

Trường hợp Công ty Lever Việt Nam hỗ trợ cán bộ công nhân viên có thu nhập từ nhiều nơi hoặc người thôi việc về quyết toán thuế năm 2005 và hoàn thuế thu nhập cá nhân (nếu phát sinh) thì Công ty phải thực hiện các công việc sau:

- Hướng dẫn từng cá nhân kê khai thu nhập theo mẫu số 08/TNTX và mẫu số 15/TNTX (nếu thu nhập dưới 60 tr.đ/năm) ban hành tại Thông tư số 12/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Tập hợp các tờ khai thuế và xác định các khoản thu nhập đã chi trả, số thuế đã khấu trừ cho cá nhân, lập danh sách các cá nhân có số thuế thoái trả và chuyển về Cục thuế TP. Hà Nội.

Cục thuế TP. Hà Nội căn cứ các số liệu mà Công ty Lever Việt Nam đề nghị thoái trả làm quyết định thoái trả chung chuyển vào tài khoản của Công ty, Công ty sẽ trả tiền thuế được hoàn cho từng cá nhân.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế TP. Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc