TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1814/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục XNK nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Sản xuất và XNK Bình Dương
(Lái Thiêu, Bình An, Bình Dương)


Trả lời công văn số 96/CVXNK ngày 22/4/2005 của Quý Công ty về thủ tục hải quan đối với việc XNK nguyên liệu ra nước ngoài để gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công tại nước ngoài đã được hướng dẫn tại Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ Quyết định này để thực hiện.

2- Riêng đối với trường hợp nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài về rồi tái xuất sang Campuchia để gia công, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

a- Trường hợp nguyên phụ liệu được nhập nguyên container, sau đó làm thủ tục xuất khẩu toàn bộ sang Campuchia để gia công: mở tờ khai tạm nhập và mở tờ khai tái xuất gia công đối ứng.

b- Trường hợp nguyên phụ liệu được nhập chung container, một phần dùng để sản xuất trong nước, một phần xuất sang Campuchia để gia công:

- Phần nguyên liệu dùng để sản xuất trong nước: mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình tương ứng;

- Phần nguyên liệu xuất sang Campuchia để gia công thực hiện như trường hợp a.

3- Đơn vị Hải quan làm thủ tục là Hải quan Bình Dương.

Tổng cục Hải quan xin trả lời và đề nghị Công ty trực tiếp liên hệ với Cục Hải quan Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- HQ Bình Dương
- HQ TP. HCM
- Lưu VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Thị Bình An