BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18140/BTC-TCT
V/v cấp MST của DNTN và mã số thuế TNCN của chủ DNTN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cánhân (TNCN) và việc hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh với mã số thuế theo tinhthần chỉ đạo tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính Phủ,doanh nghiệp và cơ quan quản lý gặp một số vướng mắc về việc cấp mã số thuế đốivới doanh nghiệp tư nhân (DNTN) như sau:

Tại điểm 2 Phần II Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP của Chính Phủchỉ đạo: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện ngay việc đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký mã số thuế doanhnghiệp trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc... Thống nhất nội dung đăng kýkinh doanh và đăng ký mã số thuế trong một bộ hồ sơ duy nhất nộp tại sở Kếhoạch và Đầu tư, thống nhất, hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sửdụng hệ thống mã số thuế doanh nghiệp làm mã số đăng ký kinh doanh đối vớidoanh nghiệp mới thành lập”.

Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Chủ doanhnghiệp tư nhân có thể bán doanh nghiệp của mình cho người khác”

Điều 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 củaChính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quyđịnh: “Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạntheo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân ...”.

Tại điểm 3.3 Mục 3 Phần I Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 17/8/2007của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế quyđịnh: “ Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trongsuốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại. Mãsố thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộpthuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khácnhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau… Riêng mã sốthuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanhhoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cảtrường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với người nộp thuế là DNTNcơ quan thuế đang thực hiện cấp một mã số thuế duy nhất để chủ DNTN kê khai,nộp thuế cho DNTN; đồng thời kê khai, nộp thuế TNCN của chủ DNTN (đối với nhữngthu nhập khác không liên quan đến hoạt động của DNTN). Việc này dẫn đến khôngtách biệt được nghĩa vụ kê khai thuế TNCN của bản thân chủ DNTN với nghĩa vụ kêkhai khấu trừ thuế TNCN cho người lao động thuộc doanh nghiệp khi thực hiệnquyết toán thuế theo quy định của Luật thuế TNCN.

Do được cấp một mã số thuế duy nhất nên việc chuyển đổi từ DNTNsang công ty TNHH hay chuyển đổi chủ sở hữu từ chủ DNTN này sang chủ DNTN khác(trong trường hợp bán DNTN) sẽ không được giữ nguyên mã số thuế cũ. Điều này gâykhó khăn cho quá trình giao dịch của doanh nghiệp cũng như việc hợp nhất mã sốđăng ký kinh doanh với mã số thuế của doanh nghiệp.

Để tháo gỡ các vướng mắc nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫnviệc cấp mã số thuế đối với DNTN và mã số thuế TNCN của chủ DNTN theo hướngtácg riêng mã số thuế của 2 đối tượng này như sau:

- Mỗi DNTN được cấp một mã số thuế duy nhất làm mã số doanhnghiệp theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP của Chính Phủ, đểsử dụng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, kể cả trường hợp mua bánDNTN và chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp khác. DNTN sử dụng mã số thuếnày để kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và kê khai khấu trừ thuế TNCN đối vớingười lao động thuộc doanh nghiệp.

- Chủ DNTN được cấp riêng một mã số thuế TNCN để kê khainghĩa vụ thuế của cá nhân chủ DNTN.

Để không làm ảnh hưởng tới các giao dịch cũng như việc kêkhai, nộp thuế của doanh nghiệp, DNTN được giữ nguyên mã số thuế đã được cấp đểlàm mã số thuế của doanh nghiệp. Đối với chủ DNTN, cơ quan Thuế quản lý trựctiếp DNTN căn cứ vào thông tin về chủ DNTN đã có trong dữ liệu đăng ký thuế củaDNTN đã kê khai trước đây, có trách nhiệm cấp mã số thuế TNCN cho chủ DNTN đểsử dụng trong việc kê khai nghĩa vụ thuế của cá nhân chủ DNTN (Chủ DNTN khôngphải kê khai thông tin đăng ký thuế TNCN).

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Lưu: VT; TCT (VT, CNTT - 3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn