BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1815/ĐKVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Các đơn vị đăng kiểm xe máy chuyêndùng

Căn cứ kết quả thực hiện công tác kiểm tra xe máy chuyêndùng (XMCD) theo Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng BộGTVT, Hướng dẫn 1180/ĐKVN ngày 16/11/2009 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Namvà báo cáo của các đơn vị đăng kiểm XMCD, Cục trưởng Cục ĐKVN thông báo sửađổi, bổ sung Hướng dẫn 1180/ĐKVN như sau:

- Bổ sung thêm trong Mục 3.4. Nội dung và địa điểm kiểm tra:Chụp ảnh XMCD kiểm tra tại hiện trường, gồm 02 ảnh chụp từ hai phía khác nhauthể hiện rõ toàn bộ hình dáng tổng thể cùng với biển số đăng ký (nếu có). Ảnhchụp được lưu trữ cùng Hồ sơ kiểm tra nêu tại Mục 6.2.

- Sửa đổi Phụ lục 5 “Biên bản kiểm tra kỹ thuật an toànthiết bị nâng” trong Hướng dẫn 1180/ĐKVN theo mẫu mới kèm theo văn bản này.

- Bổ sung thêm Phụ lục 7b: “Phiếu kết quả kiểm định” có mẫukèm theo sử dụng trong kiểm tra thiết bị nâng.

Cục ĐKVN thông báo và yêu cầu các đơn vị đăng kiểm XMCD sửdụng mẫu mới trên từ ngày 15/12/2010.

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1815/ĐKVN thông báo sửa đổi Hướng dẫn 1180/ĐKVNCông văn 1815/ĐKVN thông báo sửa đổi Hướng dẫn 1180/ĐKVN