BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1815/LĐTBXH-TL
V/v: xử lý xếp lương để giải quyết chế độ BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam

Trả lời công văn số 2381/CV-EVN-LĐTL ngày 15/5/2006 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, mục IV, Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 thì khi viên chức quản lý doanh nghiệp thôi giữ chức vụ quản lý, chuyển sang làm công việc khác thì xếp lại lương theo nguyên tắc "làm công việc gì, giữ chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó" không bảo lưu mức lương cũ hoặc chuyển ngang mức lương mới tương đương.

Đối với trường hợp ông Đinh Miên, từ tháng 10/2000 thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3 (công ty hạng I) chuyển sang làm Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam thì phải chuyển xếp lương như sau:

- Từ tháng 10/2000 đến tháng 9/2004 xếp vào bậc 4/4, hệ số 5,44 ngạch chuyên viên cao cấp cộng với phụ cấp chức vụ của trưởng ban Tổng công ty Điện lực Việt Nam;

- Từ tháng 10/2004 đến tháng 3/2006, chuyển xếp lương mới vào bậc 4/4, hệ số 6,6 ngạch chuyên viên cao cấp cộng với phụ cấp chức vụ của trưởng ban Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Đề nghị Tổng công ty Điện lực Việt Nam xếp lại lương theo quy định nêu trên làm cơ sở giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đinh Miên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng