BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1815/QLLĐNN-QLLĐ
V/v báo cáo tình hình lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Ban Quản lý lao động và chuyên gia Việt Nam tại Malaysia;
- Các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia

Thời gian gần đây có thông tin về tìnhtrạng lao động ta đang làm việc tại Malaysia và đặc biệt là khu vực Klang,Selangor việc làm không ổn định, nhiều người lao động không có việc làm, nhiềungười lao động muốn về nước nhưng không có giấy tờ hợp pháp, người lao độngkhông có tiền để làm thủ tục và giấy tờ để về nước … tình trạng trên dễ bị cáctổ chức, cá nhân lợi dụng để vu khống chính sách xuất khẩu lao động của ta.

Cục yêu cầu Ban Quản lý lao động vàcác doanh nghiệp:

1. Kiểm tra tình hình việc làm, thunhập và hiện tượng lao động không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân có nguyện vọngvề nước của lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia; chủ động cung cấpthông tin và phối hợp với Bộ phận Lãnh sự của Đại Sứ quán tạo điều kiện thuậnlợi cấp giấy thông hành cho những lao động không có giấy tờ tùy thân hoặc giấytờ hết hạn có nguyện vọng được về nước trong thời gian sớm nhất;

2. Tuyên truyền, thông báo chongười lao động nếu gặp khó khăn chủ động liên hệ với các doanh nghiệp đưa đihoặc Ban Quản lý lao động để được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi, không liên hệ vớicác tổ chức, cá nhân không có chức năng, thẩm quyền để tránh bị lợi dụng;

3. Báo cáo các nội dung nêu trêngửi về Cục trước ngày 30/11/2009.

Cục Quản lý lao động ngoài nướcthông báo để Ban và các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Phòng TTLĐ, TTr, TTTT;
- Lưu: VT, QLLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh