BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18150/BTC-CST
V/v phân bổ chi phí đầu tư và hạch toán lãi vay của 2 dự án BOT QL10 và BOT QL21.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:Côngty cổ phần Tasco

Trả lời công văn số 434/CV-TASCO ngày 30/11/2012 của Công ty cổ phầnTasco về đề nghị hướng dẫn phân bổ chi phí đầu tư dự án và hạch toán chi phílãi vay của hai dự án BOT QL 10 và BOT QL 21, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về phân bổ chi phí đầu tư dự án

Ngày 31/12/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 18169/BTC-CST chấpthuận phương án trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDNtrong thời gian dự án BOT chưa hoàn thành theo tỷ trọng doanh thu để đảm bảochi phí đầu vào tương ứng với doanh thu phát sinh, phản ánh đúng hiệu quả củadự án. Khi dự án hoàn thành, Công ty thực hiện trích khấu hao hoặc phân bổ chiphí vốn đầu tư thực tế theo quy định.

Theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 củaBộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ thì căncứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp tríchkhấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấuhao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp, bao gồm: phươngpháp khấu hao đường thẳng; phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điềuchỉnh và phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, khi dự án hoàn thành Công ty có thể lựa chọnáp dụng phương pháp trích khấu hao hoặc phân bổ chi phí đầu tư thực tế còn lạitheo tỷ trọng doanh thu (tương tự phương pháp khấu hao theo số lượng, khốilượng sản phẩm) theo nguyên tắc:

Mức phân bổ hàng tháng

=

Tổng vốn đầu tư thực tế - Chi phí trích trước khi dự án chưa hoàn thành

x

Doanh thu thực hiện hàng tháng

Tổng doanh thu theo dự kiến - Doanh thu đã thực hiện

Công ty thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ hoặc phân bổchi phí với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và thực hiện nhất quán trong suốtquá trình sử dụng TSCĐ.

2. Về hạch toán lãi vay đối với dự án đầu tư chưa hoàn thành bàn giaotoàn bộ (dự án BOT QL10)

Theo hướng dẫn tại điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 thì chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hìnhthành tài sản cố định không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế TNDN.

Tại đoạn 07 Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 về chi phí đi vay ban hànhkèm theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính hướngdẫn: Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuấttài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủcác điều kiện quy định trong chuẩn mực này.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp dự án BOT QL10 của Công tycòn đang thi công dở dang, chưa hoàn thành toàn bộ thì chi phí trả lãi tiền vaycủa dự án phát sinh trong giai đoạn này không được tính vào chi phí kinh doanhmà Công ty hạch toán vào giá trị của tài sản (được vốn hóa). Khi dự án hoànthành toàn bộ thì khoản chi trả lãi tiền vay phát sinh được tính vào chi phísản xuất, kinh doanh trong kỳ theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị: TCT, Cục TCDN, Vụ PC.
- Lưu: VT, Vụ CST (TN).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng