BỘ XÂY DỰNG
-------------------

Số: 1816/BXD-KHCN

V/v: xây dựng trạm xăng dầu theo quy chuẩn xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 991/UBND-KTN ngày 15/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc lập và phê duyệt quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn phải trên cơ sở quy hoạch xây dựng hoặc Quy chế quản lý Quy hoạch Kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng được sử dụng trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng.

- Đối với các đô thị chưa có đồ án quy hoạch xây dựng hoặc Quy chế Quy hoạch Kiến trúc được duyệt thì cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng để làm cơ sở phê duyệt các hạng mục quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong đó có quy hoạch mạng lưới xăng dầu và cấp phép xây dựng.

Tùy theo đặc điểm, tình hình và nhu cầu của tỉnh Kon Tum, cơ quan quản lý quy hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét quyết định theo định hướng quy hoạch của Tỉnh, đồng thời phải đảm bảo tính thống nhất về quy hoạch đô thị trong tương lai khi mở rộng thành phố Kon Tum.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn