BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1817/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Tùng Dương
(Số 30 Dân Chủ, Hòa Lạc, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01CV-TD ngày 28tháng 02 năm 2012 và số 03 ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Công ty TNHH TùngDương về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 01/BC-TDngày 28 tháng 02 năm 2012 báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất lốp ôtô đã qua sử dụng, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Tùng Dương đượckinh doanh tạm nhập tái xuất 15.000 chiếc lốp ô tô các loại đã qua sử dụng, trịgiá 30.000 USD (ba mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng muahàng số 02/JP-VN /2012 ký với Công ty Liang Kenzai Company - Nhật Bản, hợp đồngbán hàng số 02/VN-TQ /2012 với Công ty hữu hạn Mậu dịch Tân Tài Nguyên - TrungQuốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, nghiêm cấm việc đưa hàng vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thành Biên