BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1817/BXD-VKT
V/v định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2001

Kínhgửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận được công vănsố 1902/GTVT-KHCN ngày 14/06/2001 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuậnban hành Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Công tác bảo dưỡng thường xuyênđường bộ là công việc đặc thù của ngành giao thông, công tác này chưa có tronghệ thống định mức dự toán hiện hành của Nhà nước, vì vậy Bộ trưởng Bộ Giaothông vận tải đã có Quyết định số 473/QĐ-BGTVT ngày 13/02/1999 ủy quyền cho CụcĐường bộ Việt Nam ban hành tạm thời định mức cho công tác này, tiếp sau đó CụcĐường bộ Việt Nam có Quyết định số 289/1999/CĐ-ĐBVN ngày 25/02/1999 ban hànhtạm thời Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Định mức bảo dưỡng thường xuyênđường bộ do Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Xây dựng thỏa thuận ban hành lầnnày, đã được tính toán trên cơ sở theo dõi việc thực hiện định mức do Cục Đườngbộ ban hành tạm thời nói trên và các ý kiến góp ý của các khu đường bộ, cácCục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương … Để có cơ sở lập dự toán và quản lý nguồn vốnngân sách Nhà nước đầu tư hàng năm cho công tác bảo dưỡng thường xuyên đườngbộ, Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải ban hành và hướng dẫn thựchiện Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (như Phụ lục kèm theo).

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉđạo Cục Đường bộ Việt Nam theo dõi và quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mứcnày, kịp thời đề xuất các vướng mắc về Bộ Xây dựng để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Vụ Khoa học công nghệ - BGTVT;
- Vụ Tài chính kế toán - BGTVT;
- Lưu VP - VKT5.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân