BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1817/TCT-TS
V/v: Nộp phí xăng dầu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2006

Kính gửi: Công ty xăng dầu Quân đội

Trả lời Công văn số 260/TC ngày 14/3/2006 của Công ty xăngdầu Quân đội về việc kê khai nộp phí xăng dầu của các doanh nghiệp làm đại lýbán xăng dầu cho Công ty xăng dầu Quân đội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1a, Thông tư số 70/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 hướngdẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tàichính về phí xăng dầu qui định:

" Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biếnxăng dầu thực hiện đăng ký, kê khai, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nướctại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng , cụ thể:

- Các Tổng công ty, Công ty trực tiếp nhập khẩu, sản xuất,chế biến xăng dầu (gọi chung là Tổng công ty, Công ty) thực hiện kê khai, nộpphí xăng dầu tại địa phương nơi Tổng công ty, Công ty đóng trụ sở chính đối vớilượng xăng, dầu diezen do Tổng công ty, Công ty trực tiếp xuất, bán ( bao gồmcả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trảhàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng côngty, Công ty).

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổngcông ty, Công ty; các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, Công ty hoặc trựcthuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kêkhai, nộp phí xăng dầu tại địa phương các đơn vị thành viên đóng trụ sở chínhđối với lượng xăng, dầu diezen do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức,cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty".

Do đó, doanh nghiệp làm đại lý tiêu thụ xăng dầu cho Công tyxăng dầu Quân đội ở các địa phương (như tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lai Châu...) khôngthuộc đối tượng kê khai, nộp phí xăng dầu trên địa bàn mà các doanh nghiệp nàylàm đại lý. Việc kê khai nộp phí xăng dầu được thực hiện tại địa bàn mà Công tyxăng dầu Quân đội hoặc Chi nhánh xăng dầu Quân đội đặt trụ sở.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty xăng dầu Quân đội biết vàthực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Lưu: VT, TCT (VT, TS).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương