BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu T.M và Dịch vụ Quang Vinh MC
(Khu 7, P.Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/2011/CV-BCT ngày01 tháng 03 năm 2012 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụQuang Vinh MC về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 01/BC-TH /2012 ngày 01 tháng 3 năm 2012 và báo cáo tình hình tạm nhập tái xuấthàng hóa, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Xuất nhậpkhẩu Thương mại và Dịch vụ Quang Vinh MC được tạm nhập tái xuất 20.000 chiếc lốpô tô các loại đã qua sử dụng, trị giá 20.000 USD (hai mươi ngàn đô la Mỹ) theocác hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 01/NK2012 ký với Công ty Wing LeeTrading (China) Company Ltd - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/XK2011 ký vớiCông ty TNHH nhựa Đức Gia Tuyền Châu.

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên