BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/CHHVN-KHTC
V/v xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2013

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Cục;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải VN;
- Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, miền Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Vinacomin;
- Các phòng: PC, ATANHH, KHCN&MT; HTQT, KHTC, VT&DVHH.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thôngvận tải tại công văn số 4954/BGTVT-TC ngày 28/06/2012 về việc xây dựng dự toánthu, chi ngân sách nhà nước năm 2013, Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn các Côngty, đơn vị và các Phòng tham mưu của Cục nêu trên như sau:

1. Các Công ty, đơn vị nghiên cứukỹ nội dung công văn số 4954/BGTVT-TC tại website của Cục Hàng hải Việt Nam mụcvăn bản chỉ đạo điều hành để đánh giá thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngânsách nhà nước năm 2012 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm2013.

2. Giao nhiệm vụ cho các Phòng thammưu của Cục:

- Phòng Pháp chế: lập kế hoạch vàdự toán về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật năm 2013.

- Phòng ATANHH: lập kế hoạch và dựtoán về công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão năm 2013, kinh phí antoàn giao thông năm 2013.

- Phòng KHCN&MT: lập kế hoạchvà dự toán chi vốn sự nghiệp nghiên cứu khoa học và vốn sự nghiệp môi trườngnăm 2013.

- Phòng HTQT: lập kế hoạch và dựtoán chi đoàn ra, đoàn vào, đàm phán tham gia các công ước quốc tế năm 2013.

- Phòng KHTC: lập kế hoạch và dựtoán chi các đề án, nhiệm vụ sử dụng vốn thiết kế, quy hoạch năm 2013.

- Phòng VT&DVHH: lập kế hoạchvà dự toán chi các đề án, nhiệm vụ dự kiến thực hiện năm 2013.

3. Một số lưu ý khác:

Ngoài việc đánh giá tình hình thựchiện dự toán thu, chi NSNN năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ, các Công ty, đơn vịlưu ý:

- 2 Trường Cao đẳng hàng hải khixây dựng dự toán thu, chi năm 2013 bao gồm cả vốn chương trình mục tiêu quốcgia về đào tạo và dạy nghề.

- Các cảng vụ hàng hải: đánh giátình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí bao gồm cả phí bảo đảm hàng hảiđược giao; dự toán 2013 xây dựng bao gồm: chi thanh tra giao thông, thu phí bảođảm hàng hải 2013.

- Văn phòng Cục xây dựng dự toán2013 bao gồm cả chi thanh tra giao thông của Cục.

- Tổng công ty BĐATHH miền Bắc,miền Nam: xây dựng kế hoạch chi từ nguồn thu phí bảo đảm hàng hải; chi nạo vét,duy tu luồng hàng hải năm 2013; kế hoạch thu phí hoa tiêu năm 2013 của các Côngty Hoa tiêu thành viên.

- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hànghải Vinacomin xây dựng kế hoạch thu phí hoa tiêu, chỉ cung ứng dịch vụ công íchphí hoa tiêu năm 2013.

- Công ty TNHH MTV Thông tin điệntử hàng hải Việt Nam: xây dựng kế hoạch chi cung ứng dịch vụ công ích Thông tinduyên hải năm 2013.

4. Thời hạn và nơi nhận dự toán chiNSNN:

Các Công ty, đơn vị và các Phòngtham mưu của Cục gửi dự toán thu, chi NSNN năm 2013 được hướng dẫn nêu trên vềPhòng Kế hoạch Tài chính - Cục HHVN trước ngày 12/07/2012 để thẩmđịnh, tổng hợp dự toán, kịp thời gửi báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo quyđịnh.

Đề nghị các Công ty, đơn vị và cácPhòng thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Đỗ Đức Tiến;
- Lưu: VT, KHTC (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hồng Thái