BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Phương Phát.
(Đ/c: Số 44 Phố Tôn Đức Thắng, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 303/CV-APP ngày 05/03/2013 củaCông ty TNHH Thương mại dịch vụ An Phương Phát đề nghị phân loại áp mã số mặthàng "Toan, bộ toan, toan đơn lẻ đã tiệt trùng dùng một lần trong phòng mổ,phẫu thuật" nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, tham khảotài liệu kỹ thuật do Công ty cung cấp thì mặt hàng "Toan, bộ toan, toanđơn lẻ đã tiệt trùng dùng một lần trong phòng mổ, phẫu thuật", nếu xác địnhmặt hàng là thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho ngành y, phẫu thuật thì thuộcnhóm 90.18.

Đề nghị Công ty tham khảo ý kiến nêu trên và liên hệvới Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫncụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang