BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1818/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty TNHH Một thành viên HANEL;
(Số 02 chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội)
- Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam;
(Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên)
- C.ty Cổ Phần Indeco;
(Đội 9, Hải Xuân, Móng Cái, Quảng Ninh)
- XN Xăng Dầu Dầu khí Sài Gòn;
(Tầng 7, Nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Q1. TP.HCM)
- C.ty CP Nhật Huy;
(Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương)
- Công ty TNHH VKX.
(Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 165/CV-HANEL ngày 31/3/2011 của Công tyTNHH Một thành viên HANEL; công văn cố 281210/CV-Indeco ngày 10/01/2011 củaCông ty Cổ phần Indeco; công văn số 5900/XDSG-KDTH ngày 15/11/2010 của Xínghiệp Xăng dầu dầu khí Sài Gòn; công văn số 01/CV11 /NHATHUY ngày 07/3/2011 củaCông ty Cổ phần Nhật Huy; công văn số 208/VKX ngày 17/12/2010 của Công ty TNHHVKX; công văn số 242- Cv/HBI VN ngày 07/9/2010 của Công ty TNHH HanesbrandsViệt Nam, về việc sử dụng tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu bản sao trong bộhồ sơ thanh khoản, hoàn thuế do đã bị mất bản chính bản lưu người khai hải quantrong bộ hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 5353/BTC-TCHQngày 25/4/2011 hướng dẫn thực hiện (đính kèm) việc sử dụng tờ khai sao trong bộhồ sơ thanh khoản, hoàn thuế. Đề nghị các Công ty có tên nêu trên nghiên cứu vàliên hệ với cơ quan Hải quan nơi Công ty làm thủ tục thanh khoản, hoàn thuế đểđược hướng dẫn, xem xét, xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty có tên nêu trênđược biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(12b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông