BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần INDECO
(Địa chỉ: Đội 9, P.Hải Xuân, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 202/INDECO ngày20 tháng 02 năm 2012 của Công ty Cổ phần INDECO về việc tạm nhập tái xuất hànghóa đã qua sử dụng và báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa đãqua sử dụng, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần INDECO đượckinh doanh tạm nhập tái xuất 5.000 chiếc máy in đã qua sử dụng, trị giá 15.000USD (mười lăm ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 05/HK-INDECOk ý với Công ty Hong Kong Double Dragon Trading Co. Limited - Hồng Kông, hợpđồng bán hàng số 05/INDECO-TQ ký với Công ty TNHH Hoa Cường - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên