TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819/CT-TTHT
V/v: Điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Chi cục Thuế quận Bình Tân
MST: 0301519977-027

Trả lời văn bản số 1157/CCT-TTHT ngày14/03/2013 của Chi cục Thuế về điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường (BVMT), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ:

Trường hợphóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầucủa một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lậpbiên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa,dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thểhiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và cácthỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).

Căn cứ Thông tư số 152/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế BVMT (áp dụng từ ngày01/01/2012);

Trường hợp Doanh nghiệp sản xuấttúi ny lông thuộc đối tượng chịu thuế BVMT bán cho người mua và bên bán đã thựchiện kê khai, nộp thuế BVMT nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đảmbảo chất lượng nên đã lập hóa đơn giá trị gia tăng trả lại cho bên bán thì căncứ hóa đơn trả lại hàng, bên bán ghi âm số lượng tính thuế và số thuế BVMT trêntờ khai 01/TBVMT ở kỳ lập hóa đơn trả lại.

Cục Thuế TP thông báo Chi cục Thuếbiết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
569-3966/13-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga