NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1819/NHNN-QLNH
V/v chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Thời gian vừa qua, trên thịtrường ngoại tệ có hiện tượng một số tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoạihối đã sử dụng những cách thức khác nhau để giao dịch mua bán giao ngay giữađồng Việt Nam với đô la Mỹ theo mức tỷ giá cao hơn mức tỷ giá trần do Ngân hàngNhà nước quy định.

Để chấn chỉnh hoạt động mua bánngoại tệ trên thị trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu:

1. Các tổ chức tín dụng đượcphép hoạt động ngoại hối không được sử dụng kết hợp các công cụ phái sinh nhằmmục đích mua bán đô la Mỹ giao ngay với tỷ giá cao hơn trần biên độ do Ngânhàng Nhà nước quy định.

2. Thanh tra Ngân hàng Nhà nướctăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định về hoạt động mua bánngoại tệ kể từ thời điểm ban hành văn bản này và xử lý nghiêm các hành vi viphạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- Thanh tra NHNN;
- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Website NHNN;
- Lưu: VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình