BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1819 TCT/ĐTNN
V/v: thuế đối với nhà thầu nước ngoài của dự án ODA

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2005

Kính gửi:Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1404/EY ngày14/4/2005 của Công ty TNHH Ernst & Young đề nghị hướng dẫn chính sách thuếđối với nhà thầu Vatech Wabag GesmbH (Vatech) - là nhà thầu chính của gói thầu“Hệ thống thu gom và xử lí nước thải” thuộc dự án “Xây dựng hạ tầng kĩ thuậtxung quanh Hồ Tây” sử dụng nguồn vốn ODA vay được NSNN cấp phát của Cộng hoàáo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu:

Nhà thầu có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu đối vớicác máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu nhập khẩu của nhà thầu theo hướng dẫntại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 và Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày31/8/2004 của Bộ Tài chính.

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Nhà thầu có nghĩa vụ nộp thuế TTĐB đối với hànghoá nhập khẩu nằm trong danh mục chịu thuế TTĐB theo hướng dẫn tại Thông tư 119/2003/TT-BTCngày 12/12/2003, Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 8/3/2005 của Bộ Tài chính.

3. Về thuế thu nhập cá nhân:

Các cá nhân làm việc cho nhà thầu nước ngoài cónghĩa vụ nộp thuế TNCN theo qui định tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày17/01/2002 và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

4. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công ty Vatech với tư cách là nhà thầu nướcngoài hoạt động kinh doanh không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì phải nộp thuế TNDN theo qui địnhtại Mục C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính. Banquản lý dự án có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.

5. Về thuế GTGT:

Căn cứ theo Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày3/5/2002, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, công văn số 7711 TC/TCTngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính: trường hợp tại thoả thuận giữa Bộ Tài chính vàNgân hàng áo về việc xác nhận 35,40% khoản tín dụng của Hiệp định là viện trợkhông hoàn lại, trong đó không xác định được cụ thể khoản tiền viện trợ khônghoàn lại áp dụng đối với hạng mục nào của dự án mà chỉ qui định tỉ lệ viện trợkhông hoàn lại trên tổng khoản tín dụng ưu đãi thì: thuế GTGT đối với dự ánthực hiện như đối với dự án ODA vay được NSNN cấp phát, cụ thể:

Chủ dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khimua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tạiĐiểm 3, Mục IV Thông tư 41/2002/TT-BTC .

Trường hợp chủ dự án giao thầu cho nhà thầuchính thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án ODAtheo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khilập hoá đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vàocủa hàng hoá dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hànghoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng kí với chủdự án ODA.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thựchiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến