BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 182/BC-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

BÁO CÁO

CÔNGTÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 01 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2008

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH CCHC TRONG THÁNG 01 - 2008

1. Cải cách thể chế

1.1- Về công tác xây dựngpháp luật

Trongtháng, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 191/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CPvề việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; banhành theo thẩm quyền 11 văn bản gồm 10 Quyết định và 01 Thông tư.

Dự thảo Nghị định Quỹ Bảo vệ vàPhát triển rừng, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chínhphủ ký ban hành.

Dự thảo Thông tư liên tịch hướngdẫn Nghị định số 48/2007/NĐ-CP về nguyên tắc và phương pháp xác định giá cácloại rừng: nghiên cứu, tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vịcó liên quan; làm việc với Vườn quốc gia Ba Vì về việc chuẩn bị cho tính giárừng.

Dự thảo, tiếp tục xin ý kiến cácđơn vị có liên quan; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cánhân trực tiếp chịu tác động đến chính sách phí chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hoàn thiện dự thảo Thông tư sửađổi, bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BTS về hướng dẫn Nghị định 59/2005/NĐ-CP vềđiều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

Tổng hợp góp ý kiến và trả lờidự thảo văn bản xin ý kiến tổng số 36 văn bảnbao gồm: 01 dự án luật, 01 nghị định, 01 đề án và 04 thông tư, 10 Quyết địnhvà một số văn bản khác (trong đó có 19 văn bản xin ý kiến thành viên Chínhphủ); tổ chức thẩm định các văn bản QPPL trước khi trình Bộ ký ban hành.

1.2. Về côngtác phổ biến giáo dục pháp luật

Trong tháng, Bộ đãtổchức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từnăm 2003 đến năm 2007 và Quyết định số 18/2004/QĐ-BNN ngày 8/7/2004 về việc banhành “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành nông nghiệp và pháttriển nông thôn giai đoạn 2004-2007”; Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Thuỷsản;Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng lộ trình để Việt Nam gianhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên Hợp Quốc năm 1995”; Họp Ban tổ chứccuộc thi “Tìm hiểu Luật Thủy sản” và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

1.3 - Về triểnkhai cơ chế "một cửa"

Trong tháng, CụcQuản lý chất lượng vệ sinh an toàn thú y thủy sản đã triển khai thực hiện tạiVăn phòng Cục sau khi rút kinh nghiệm triển khai tại các Trung tâm vùng 1, 4,6. Cục đã chỉ đạo Trung tâm chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thuỷ sản vùng2 thực hiện thí điểm hệ thống đăng ký kiểm tra cấp chứng nhận chất lượng, kiểmtra điều kiện sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thuỷ sản qua internet. Từ kinhnghiệm triển khai thực tiễn ở Trung tâm vùng 2, Cục đang phối hợp với Dự ánSTOFA xây dựng chương trình phần mềm cho cơ quan Cục và sẽ phổ biến áp dụngtrong toàn hệ thống, dự kiến sẽ đưa vào thực hiện từ đầu quý II năm 2008. Nhưvậy, đến nay Bộ có 12 Cục chuyên ngành đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”với 28 lĩnh vực, 80 loại thủ tục hành chính, trong đó có 01 đơn vị đã thực hiệncấp phép qua mạng và 03 đơn vị đang trong thời gian thí điểm.

Theo kết quả thốngkê, bộ phận “một cửa” của các Cục đã tiếp nhận được 548 hồ sơ, trong đó trả lờiđúng hẹn đạt 93,4%, trễ hẹn 6,6%.

1.4. Về thủ tục hành chính

Tiếp tục tổ chứcrà soát, hệ thống hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy sản, dự kiếnsẽ công khai trên website của Bộ và đơn vị cào cuối tháng 1/2008. Trên cơ sởkết quả rà soát, Bộ sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá để sửa đổi, bổsung, đơn giản hóa; đồng thời tiến hành xin ý kiến của các cá nhân, tổ chức vàdoanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ đangnghiên cứu triển khai Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướngChính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chínhtrên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 trên cơ sở kế thừa cáckết quả đã thực hiện trong năm 2007 và những yêu cầu mới theo tinh thần chỉ đạotại quyết định này.

2. Cải cách tổchức bộ máy

Thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ, Bộ trưởng ban hành các Quyết địnhhợp nhất Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Trung tâm Khuyến ngư quốc gia ;Trung tâm Tin học - Thống kê và Trung tâm Tin học; Tạp chí Nông nghịêp và Pháttriển nông thôn và Tạp chí Thuỷ sản ; các Quyết định quy định chức năng nhiệmvụ, cơ cấu tổ chức của các Cục ,Vụ, Ban, Văn phòng, Thanh tra, Trung tâm.

Trong tháng, Bộ đãban hành Quyết định số 4088/QĐ-BNN –TCCB, ngày 25/12/2007 về việc thành lậpTrường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Hà Nội trên cơ sở hợp nhất hai Trường Trunghọc Nghiệp vụ I với Trường Trung học Lương thực thực phẩm và Vật tư nôngnghiệp, là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Quyết định 4151/QĐ-BNN –TCCB, ngày 27/12/2007 về việc thànhlập Ban chỉ đạo Hợp phần Trung ương thuộc Dự án “ Hỗ trợ Chương trình pháttriển nông nghịêp và nông thôn giai đoạn 2007-2012”, giúp Bộ trưởng định hướngvề cơ chế, chính sách, kế hoạch, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thực hiệndự án theo mục tiêu.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý, Bộ trưởng đã ký Quyết định uỷ quyềncho Cục trưởng Cục Kiểm lâm phê duyệt các khoản tài trợ nhỏ của hợp phần QuỹBảo tồn rừng đặc dụng; uỷ quyền cho Giám đốc CPO phê duyệt đề cương, dự toán vàlựa chọn tư vấn thực hiện công tác đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật tuyển chọn tư vấncá nhân để thực hiện các hợp đồng của dự án WB4.

3. Phát triểnnguồn nhân lực

Trong tháng, Bộ đãký quyết định điều động, bổ nhiệm 08 đồng chí lãnh đạo, trong đó: 02 Phó Cụctrưởng, 01 Hiệu trưởng, 05 Phó hiệu trưởng; đã phê duyệt tuyển dụng viên chứctại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các Trường: Trung cấp cơ điện Tây Bắc,Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình, Trung học Lâm nghiệp Tây nguyên, Trung học vàdạy nghề Nông nghiệp & PTNT Nam Bộ; các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện côngtác quy hoạch cán bộ.

4. Cải cách tàichính công

Thực hiện Nghịđịnh 115/NĐ –CP của Chính phủ về đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sựnghiệp khoa học công lập, trong tháng Bộ đã phê duyệt 14 Đề án chuyển đổi (ViệnDi truyền nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ, ViệnCây lương thực và cây thực phẩm, Viện Bảo vệ thực vật, Viên Nghiên cứu rau quả;Trung tâm Tài nguyên Thực vật, Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nôngnghiệp, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển mía đường, Trung tâm nghiên cứu Thựcnghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng, Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm nông nghiệpĐồng Tháp Mười , Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm nông nghiệp Hưng Lộc, Trungtâm nghiên cứu Khoai tây Rau và Hoa, Trung tâm Huấn luyện chăn nuôi Bình Thắng,Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn) sang hoạt độngtheo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định 115/NĐ -CP.

Thực hiện triểnkhai thí điểm Kế hoạch chi tiêu trung hạn thuộc Dự án cải cách quản lý tàichính công do Bộ Tài chính chủ trì, Bộ đang hoàn thiện bản dự thảo kế hoạch chitiêu trung hạn 2008-2010.

Trong tháng, đã tổchức 02 lớp tập huấn về chế độ tài chính, quản lý đầu tư và xây dựng cho cácBan quản lý dự án và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ.

5. Hiện đại hoánền hành chính và công tác chỉ đạo CCHC

Trong tháng, Bộtrưởng đã ký Quyết định 53/QĐ-BNN-VP ngày 8/01/2008 về ban hành Kế hoạch cảicách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2010;đang hoàn thiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2008.

Thực hiện Quyếtđịnh số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chínhphủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ đã đôn đốc các Cục phối hợp với Công ty tư vấn chủ động triển khaiviệc xây dựng và áp dụng ISO cho đơn vị mình theo đúng kế hoạch chung của Bộ.Đến nay đã có 10 Cục ký hợp đồng với Công ty tư vấn xây dựng HTQLCL tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2000 (Cục: Thuỷ lợi, Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão,Lâm nghiệp, Kiểm lâm, Thú y, Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, Hợp tác xã vàPhát triển nông thôn, Quản lý Xây dựng công trình, Khai thác và Bảo vệ nguồnlợi thuỷ sản, Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y Thuỷ sản) . Trongtháng, các Cục phối hợp với Công ty Tư vấn đã triển khai khảo sát, phân tíchđánh giá hệ thống quản lý hiện tại tại các Cục so với yêu cầu của hệ thống quảnlý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; lập kế hoạch chi tiết cho các giai đoạn xâydựng, áp dụng ISO; tổ chức khoá đào tạo về tiêu chuẩn ISO, phương pháp xây dựnghệ thống tài liệu.

Đểghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong việc triển khaithực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2007 và khuyến khích việc chủđộng triển khai có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2008.Trong tháng, Bộ đã hoàn tất hồ sơ xét tặng bằng khen của Bộ trưởng cho 02 tậpthể và 04 cá nhân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 - 2008

1. Tổ chức sơ kếttriển khai thực hiện Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chínhphủ và Kế hoạch triển khai Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnhvực quản lý nhà nước của Bộ giai đoạn 2007 – 2010. Theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính Phủ.

2. Triển khai Kếhoạch cải cách hành chính năm 2008 của Bộ.

3. Dự toán kinhphí phục vụ cho công tác CCHC năm 2008.

4. Tiếp tục triển khai Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủvề xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2000.

5. Tiếp tục thẩmđịnh và phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ chế quản lý đối vớicác đơn vị sự nghiệp khoa học công lập sang hoạt động theo cơ chế tự trang trảikinh phí theo quy định tại Nghị định 115/NĐ -CP.

6. Triển khai cáchoạt động của Dự án hỗ trợ CCHC: chuẩn bị đánh giá năng lực quản lý và thựchiện cải cách hành chính tại Bộ Nông nghịêp và Phát triển nông thôn, để xâydựng chương trình tăng cường năng lực thực hiện cải cách hành chính của Bộ; xâydựng kế họach đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính; chia sẻ kinh nghiệmvề cải cách hành chính với các Bộ - ngành; thu thập, tổng hợp các tài liệu vềphân cấp; cung cấp dịch vụ công, tình hình thực hiện Nghị định “43“, “115“; ràsoát chiến lược chính phủ điện tử của Bộ.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ CCHC);
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Bộtrưởng ( để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám ( để báo cáo)
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Dự án CCHC;
- Cán bộ phụ trách CCHC của các đơn vị (bằng email);
- Lưu VP ( VT, TH, VPCCHC ).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám