BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 182/BXD-KTXD
V/v: Di chuyển thiết bị thi công đến công trình.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Công ty Cổ phần LILAMA 10

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1033/ LILAMA 10/KTKT ngày09/9/2008 của Công ty Cổ phần LILAMA 10 về di chuyển thiết bị thi công đến côngtrình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, chi phí vận chuyển thiết bị cần trụclắp đặt lớn hơn 50 tấn và cần trục tháp (không tự di chuyển được) theo yêu cầucủa Chủ đầu tư thì việc di chuyển lớn thiết bị ngoài cự ly vận chuyển 50 Kmđược bổ sung dự toán chi phí tháo dỡ, vận chuyển, tổ hợp và lắp đặt lại; Dovậy, Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ phương án vận chuyển thực tế phù hợp đểthương thảo thống nhất dự toán chi phí bổ sung.

Căn cứ nội dung trên, Công ty Cổ phần LILAMA 10 tổ chức thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh