TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/GSQL-GQ3
V/v xin chủ trương nhập khẩu hàng hóa qua lối mở Co Sa làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH xây dựng Vĩnh Long
(Địa chỉ: số 62 Ngô Quyền - Vĩnh Trại - TP. Lạng Sơn)

Trả lời công văn số 11/CV-CT ngày05/03/2013 của Công ty TNHH xây dựng Vĩnh Long về việc ghi tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc điều tiết và cho phép hàng hóaxuất nhập khẩu đi qua biên giới đất liền trước hết thuộc thẩm quyền và tráchnhiệm của Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan xem xétthống nhất giải quyết. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã có kế hoạch thành lậpĐoàn kiểm tra hoạt động quản lý hải quan tại lối mở Co Sa và một số lối mở liênquan đồng thời làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn để tìm biện pháp khắc phục khókhăn, vướng mắc của các quy định pháp luật hiện hành và thống nhất biện pháptháo gỡ. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với công ty về nội dung đềnghị tại công văn số 11/CT-CT dẫn trên để tham mưu đề xuất lãnh đạo Tổng cụcHải quan xem xét chỉ đạo giải quyết cụ thể.

Cục Giám sát quản lý trả lời Côngty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha