BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/LĐTBXH-TL
V/v nâng ngạch lương

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

Trả lời công văn số 805/CT-VPTH ngày12/12/2007 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà và đô thị IDICO về việcghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXHngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủvề tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theoLuật doanh nghiệp và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 sửa đổi mộtsố khoản, mục của Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên thì doanh nghiệp cổphần được quyền xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật,tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thoả ướclao động tập thể, xác định quỹ lương, trả lương, nâng bậc lương và giải quyếtcác chế độ khác cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hệthống thang lương, bảng lương của Nhà nước thì phải thực hiện các quy định vềxếp lương, xếp hạng, nâng bậc, nâng ngạch lương cho người lao động theo đúng quyđịnh của nhà nước. Đối với trường hợp nâng ngạch lương từ cán sự, kỹ thuật viênlên ngạch chuyên viên, kỹ sư, công ty phải thực hiện theo đúng quy định tạiThông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 04 năm 1998 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyênmôn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hộitrả lời để Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà và đô thị IDICO biết và thựchiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân