UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/SNV-TĐKT
V/v cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Hiện nay Sở Nộivụ đã nhận được hiện vật xin cấp đổi lại Huân, Huy chương kháng chiến do mất,sai tên, sai địa chỉ, rách nát. Vậy Sở Nội vụ thông báo để các huyện, thị xã,thành phố bố trí cán bộ lên nhận hiện vật khen thưởng kháng chiến về để trả chocác đối tượng đề nghị đổi lại hiện vật khen thưởng của địa phương.

Đối với nhữngtrường hợp chưa kê khai xin cấp đổi đợt một, đợt hai năm 2007. Sở Nội vụ tiếptục nhận cấp đổi lại những hiện vật khen thưởng kháng chiến của các huyện, thịxã, thành phố đợt một năm 2008.

Đề nghị Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo tới các xã phường, thị trấn đểlàm thủ tục xin cấp đổi lại và gửi về Sở Nội vụ.

Thủ tục cấp đổi lạihiện vật khen thưởng: Đơn xin cấp đổi lại hiện vật khen thưởng kháng chiến, tờtrình của các huyện, thị xã, thành phố, danh sách cá nhân xin cấp đổi (lập danhsách riêng theo thứ tự người ký Huân, Huy chương chống Pháp riêng, chống Mỹriêng).

Thời gian nộp hồsơ cấp đổi lại hiện vật khen thưởng kháng chiến trước ngày 10/6/2008.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. nghiệp vụ;
- Lưu VT. T/18

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Phán