TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/TXNK-PL
V/v hồ sơ phân loại trước.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Văn phòng đại diện NGK SPARK PLUGS (Thailand)
(Phòng 3, tầng 2, số 99, Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/2012/CV ngày17.2.2012 của Văn phòng đại diện NGK SPARK PLUGS (Thailand) về phân loại mặt hàngcảm biến oxy dùng cho xe máy và ô tô dự định nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩucó ý kiến như sau:

Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11,Mục 2, Chương II, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cóquy định về các trường hợp, hồ sơ, thủ tục và sử dụng kết quả phân loại trướckhi hàng hóa nhập khẩu.

Đề nghị văn phòng nghiên cứu và nộphồ sơ để được cơ quan hải quan xử lý, trả lời theo đúng quy định.

Trường hợp cần thông tin cụ thể chínhxác về việc phân loại hàng hóa dự định nhập khẩu, văn phòng có thể liên hệ trựctiếp với hải quan cửa khẩu nơi hàng dự định nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến đểVăn phòng đại diện NGK SPARK PLUGS (Thailand) biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang