VIỆN KIM SÁT ND TỐI CAO
VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PH
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/VKSTP-TCCB
V/v thông báo và triển khai các Nghị quyết của UBTVQH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2015.

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện KSND TP. Hồ chí Minh,
- Đồng chí Viện trưởng Viện KSND quận, huyện.

Thực hiện Công văn số 2045/VKSTC-V9 ngày 02/6/2015của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thông báo và triển khai các Nghị quyếtcủaỦy ban thường vụ Quốc hội đã được banhành ngày 28/5/2015 gồm:

1. Nghị quyết về bộ máy làm việc của Viện kiểm sátnhân dân tối cao;

2. Nghị quyết về thành viên Hội đồng tuyển chọnKiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

3. Nghị quyết về thành lập Viện kiểm sát nhân dâncấp cao;

4. Nghị quyết về thành lập và giải thể các Việnkiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực;

5. Nghị quyết về bộ máy làm việc của Viện kiểm sátquân sự các cấp;

6. Nghị quyết về thành viên Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

7. Nghị quyết về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiệnnâng ngạch Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng,Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo và sao gửi đến Thủtrưởng các đơn vị trực thuộc và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận, huyệncác Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốchội nêu trên để triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức đơn vị biết.

(Các Nghị quyếtnêu trên được gửi qua hộp thư điện tử).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TCCB.

TL. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Thanh Sang