VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182/VPCP-QHQT
V/v Ký thoả thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Rumani

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và đào tạo (công văn số 9369/QHQT ngày 17 tháng 10 năm 2002 và công văn số 11471/QHQT ngày 18/12/2002) về việc xin phép ký thoả thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Rumani, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc Thoả thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ giáo dục và nghiên cứu Rumani giai đoạn 2003-2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản