VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 182/VPCP-V .III
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ năm của UBTVQH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Quốc phòng.

Văn phòng Quốc hội có công văn số 16/VPQH-TH ngày 3/01/2008 vềviệc chuẩn bị phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến ngày 23/01đến ngày 26/01/2008). Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến giao nhiệmvụ như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:

- Tờ trình về cơ chế khoán chi cho các ngành: thuế, kho bạc, hảiquan;

- Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình:

- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xửlý vi phạm hành chính;

- Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật (sửa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị:

- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Lựclượng cảnh sát biển Việt Nam;

- Dự án Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng.

Văn phòng Chính phủ đề nghị: đối với Tờ trình về cơ chế khoán chicho các ngành: thuế, kho bạc, hải quan và Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, sau khi được Chính phủ thôngqua và Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị cácđồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ,đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 17/01/2008,đồng gửi Văn phòng Chính phủ mỗi loại 5 bản.

Đối với các Dự án Luật, Pháp lệnh đã được Chính phủ trình và đãđược Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởngchuẩn bị theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp với các cơ quancủa Quốc hội chuẩn bị tài liệu trình phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụQuốc hội.

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy bancủa Quốc hội, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc vàcác Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg và các PTTgCP (để b/c);
- Các UB của QH: KT, TC-NS, PL, TP, QP-AN;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL,
các Vụ: TH, KTTH, CN, NC, HC, Website CP;
- Lưu: VT, V.III (4), Bh.36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ