BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1820/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần thương mại & Dịch vụ Phúc Đại Lộc
(Số 31, đường Mạc Đỉnh Chi, P.Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 04/CV-PDL ngày 22tháng 02 năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Phúc Đại Lộc vềviệc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần thươngmại & Dịch vụ Phúc Đại Lộc được kinh doanh tạm nhập tái xuất 5.000 chiếclốp đã qua sử dụng, trị giá 10.000 USD (mười ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồngđã ký (hợp đồng mua hàng số 04/JL-PDL ký với Công ty Jin Long Import &Export Trade Co., Ltd - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 04/PDL-TT ký với Côngty Thương mại Xuất nhập khẩu Tân Thành - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóađược thực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan chotới khi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu; VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên