BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1820/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn tạm, nhập tái xuất lô hàng thiết bị

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Tổng công ty Truyền thông Đa phươngtiện VTC.

Trả lời công văn số 220/VTC-VP ngày 19/03/2013 của Tổng côngty Truyền thông Đa phương tiện VTC về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Căn cứ đặc thù hàng hoá là thiết bị gồm 01 SeverElemental S200AE (1RU) và 01 Sever Elemental L206AE (4RU) đã tạm nhập theo tờkhai số 14/TN-TX /PMD ngày 03/7/2012 tại Chi cục Hải quan Bưu điện thành phố HàNội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội để nghiên cứu và phát sóng thử nghiệm dịchvụ truyền hình trên Internet nhằm mục đích phục vụ cộng đồng người Việt Nam tạinước ngoài do Nhà nước đặt hàng (dịch vụ công); để tạo điều kiện cho việc phátsóng thử nghiệm của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC đạt kết quả,Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn tái xuất lô hàng thiết bị nêu trênđến hết ngày 31/3/2014.

Đề nghị Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC có vănbản cam kết gửi Chi cục Hải quan Bưu điện thành phố Hà Nội (nơi làm thủ tục tạmnhập, tái xuất thiết bị) về thời hạn tạm nhập, tái xuất nêu trên; trường hợpquá thời hạn tạm nhập mà chưa tái xuất công ty sẽ bị xử lý theo quy định củapháp luật (xử phạt vi phạm hành chính, buộc tái xuất hoặc thu thuế theo quyđịnh tại điểm c, khoản 1, Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 củaBộ Tài chính).

2. Công văn này bãi bỏ công văn số 1318/TCHQ-GSQL ngày16/03/2013 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất lôhàng thiết bị.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty được biếtvà thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh