BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/BNN-HTQT
V/v Danh mục các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa 2011

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp côngvăn số 3569/BKHĐT-KTĐN ngày 6/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập Danhmục các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo như sau:

Sau khi rà soátdanh mục các dự án thuộc Danh sách dài các dự án sử dụng vốn vay ODA của Chínhphủ Nhật Bản giai đoạn 2010-2012 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi theo Công hàmsố 6234/BKH-KTĐN ngày 06/9/2010 tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các dựán tiếp tục đề nghị vay vốn đợt 2 tài khóa 2011 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn bao gồm 02 dự án sau:

1. Dự án “Phụchồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn” 12 tỉnh miền Trung:

Dự án này đãđược Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại Công văn số 558/BNN-HTQT ngày 02/3/2011 đề nghị đưa vào Danh mục các dự ánsử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 1 tài khóa 2011. Sau cuộc họpđối thoại chính sách tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 27/5/2011 với các cơquan hữu quan của Chính phủ Nhật Bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đãcam kết thực hiện các thủ tục tiếp theo và nay tiếp tục đề nghị đưa vào Danhmục các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật bản đợt 2 tài khóa2011. Tóm tắt công tác chuẩn bị dự án từ năm 2007 đến nay của các dự án này nhưsau:

a. Về phíatrong nước:

- Ngày20/9/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 4913/BNN-HTQT gửi Văn phòng JBIC Hà Nội đề nghị JBIC hỗ trợ để thực hiện nghiêncứu khả thi dự án lâm nghiệp. Ngày 03/10/2007, JBIC có Thư phúc đáp và đề nghịBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đểyêu cầu JBIC cử đoàn SAPROF sang Việt Nam thực hiện nghiên cứu khả thi dự án.

- Ngày31/01/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 281/BNN-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng ký danh mục dự án lâm nghiệp doChính phủ Nhật Bản tài trợ. Ngày 08/8/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đềnghị JBIC cử đoàn SAPROF.

- Ngày02/7/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với JICA và Đoàntư vấn JICA tổ chức thành công Hội thảo “Khởi động xây dựng báo cáo nghiên cứukhả thi dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại các tỉnh miềnTrung” với sự tham gia của các Cục, Vụ, Viện trong Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và đại diện lãnh đạo của 11/12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn/Chi cục Lâm nghiệp.

- Sau khi thảoluận lấy ý kiến của các Bộ/ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xácđịnh cần có một dự án đầu tư để phát triển rừng phòng hộ nhằm chống xói mòn,duy trì và điều tiết nguồn nước cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu nên đãkhẳng định đây là một dự án thiết yếu và có tính khả thi cao nên đã xếp ưu tiênthứ 2 trong Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét các Chương trình/Dự ánđầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam (văn bản số 874/BNN-KH ngày30/3/2010).

- Ngày20/7/2010, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việcvới Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định mối quantâm và sự ưu tiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối vớidự án.

- Trong năm 2010và 2011, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủđã có 3 văn bản: Số 4383/VPCP-QHQT ngày 24/6/2010; Số 7248/VPCP-QHQT ngày11/10/2010 và Số 2032/VPCP-QHQT ngày 04/4/2011 về danh mục các dự án vay vốntín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 1, đợt 2 tài khóa 2010, và đợt 1 tàikhóa 2011, trong đó ưu tiên dành cho Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừngphòng hộ đầu nguồn tại 12 tỉnh miền Trung.

- Ngày 12/5/2011tại Quyết định số 839/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và phêduyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Ngày27/5/2011, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam tổ chức cuộc họp đối thoạitại Trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại cuộc họp này Lãnh đạo Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đã thông báo lại cho Đoàn Nhật Bản về tính cấp thiết,tầm quan trọng của dự án và công tác chuẩn bị dự án, đề nghị Chính phủ Nhật Bảnxem xét thẩm định và cam kết khoản vay ODA Nhật Bản cho dự án vào đợt 1 tàikhóa 2011. Đoàn Nhật Bản bày tỏ quan điểm ủng hộ dự án, tuy nhiên Trưởng Đoànđối thoại ODA Nhật Bản đã kết luận chưa xem xét thẩm định và cam kết cho dự ánnày trong đợt 1 tài khóa 2011 vì còn chờ vào việc giải quyết tồn tại của dự án “Trồngrừng trên đất cát ven biển Nam trung bộ - giai đoạn 2” (PACSA 2). Sau cuộc họptrên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với Đại sứ quán NhậtBản, UBND tỉnh Quảng Nam, Nhà thầu và Tư vấn Nhật Bản để tiếp tục giải quyếttồn tại của dự án PACSA2. Đến nay, Tỉnh Quảng Nam đã thống nhất được với phíaNhật Bản phương án đền bù và sẽ giải quyết dứt điểm tồn tại của dự án PACSA2trong tháng 6/2011.

b. Về phíaquốc tế:

- Từ ngày12-17/3/2009, dựa vào đề xuất và yêu cầu của Việt Nam về việc xây dựng Dự ánphục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại Việt Nam, JICA đã cử một Đoànđánh giá/thẩm định đề xuất dự án sang Việt Nam làm việc với các Cơ quan liênquan đến đề xuất dự án ODA và khảo sát thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày09/4/2009, JICA và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Biên bản ghinhớ thống nhất chuẩn bị nghiên cứu, xây dựng dự án tại 12 tỉnh miền Trung ViệtNam, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận.

- Tiếp theo, từngày 28/6 ÷ 19/8/2010, JICA đã cử Đoàn nghiên cứu chuẩn bị Dự án đến Việt Namlàm việc với các cơ quan liên quan đến Dự án và đi khảo sát tại các tỉnh vùngmục tiêu dự án đề xuất.

- Từ ngày05-31/7/2009, Đoàn tư vấn JICA tiến hành thu thập, nghiên cứu và khảo sát tại12 tỉnh vùng dự án đề xuất. Sau nhiều lần tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng gópvề kết quả xây dựng dự án từ các Bộ, ngành Trung ương và UBND/Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn các tỉnh vùng dự án và Văn phòng JICA tại Việt Nam. Ngày21/4/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được đầy đủ Báo cáocuối cùng từ JICA, trong Báo cáo, Đoàn tư vấn của JICA đã hoàn thiện đầy đủ cácý kiến đóng góp.

- Dựa vào kếtquả Báo cáo chuẩn bị Dự án của Đoàn tư vấn, JICA đã cử nhiều Đoàn công tác sanglàm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ/ngành liên quan, SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 tỉnh có dự án và đi kiểm tra hiện trườngđiểm ở một số tỉnh (Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam) để tìm hiểu thực tếvà xác nhận kết quả chuẩn bị của Dự án.

- Từ ngày09/5-12/5/2010 và từ ngày 31/5-04/6/2010 Đoàn thẩm định của JICA đã sang ViệtNam tiến hành thẩm định Dự án.

- Ngày 4/6/2010,JICA đã ký kết Biên bản thảo luận về kết quả thẩm định Dự án với Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn và các Bộ/ngành liên quan gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính. Hai Bên đã thống nhất về tính cấp thiết, sự cần thiết, phạm vi, quymô và tổng vốn vay của Dự án, vv …

- Ngày17/5/2011, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã có buổi làm việc với Lãnhđạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu thập thêm thông tin về tính cấpthiết và tầm quan trọng của dự án để báo cáo với Chính phủ Nhật Bản xem xétthẩm định, cam kết vốn ODA Nhật Bản cho dự án trong đợt 1 tài khóa 2011. Trưởngđại diện JICA Việt Nam rất ủng hộ cho dự án.

c. Mụctiêu dự án:

Góp phần quản lýbền vững, bảo vệ, phục hồi rừng phòng hộ trong vùng thông qua trồng rừng mới,bảo vệ tái sinh rừng tự nhiên vùng đầu nguồn; Tăng cường năng lực cho các cấpchính quyền và người dân địa phương; Cải thiện sinh kế cho người dân địaphương, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo tồn đadạng sinh học và giảm nghèo.

d. Địađiểm thực hiện dự án:

Tại 12 tỉnh miềnTrung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận.

e. Thờigian thực hiện dự án: 10 năm (2011-2020)

f. Tổngkinh phí dự án:

Dự kiến khoản123 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản chiếm 80-85%. Vốnđối ứng của Chính phủ Việt Nam từ 15-20%. Kinh phí chính thức của Dự án sẽ đượcchuẩn hóa sau khi Dự án khả thi được phê duyệt. Vốn đối ứng của Dự án do ngânsách nhà nước cấp.

g. Kiếnnghị:

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn rất quan tâm đến Dự án nêu trên vì Dự án này tác độngtrực tiếp đến việc phát triển lâm nghiệp, bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp, tácđộng tích cực đến đời sống kinh tế xã hội trong phạm vi khu vực dự án cũng nhưcác vùng chịu tác động của Dự án. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện dự ántrên liên quan đến các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiêntai và bảo tồn tính đa dạng sinh học. Đề nghị Quý Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợđể dự án trên sớm được triển khai thực hiện.

2. Dự án “Khôiphục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An”:

Sau khi được BộKế hoạch và Đầu tư đề nghị đưa Dự án vào Danh sách dài các dự án sử dụng vốn vayODA của Chính phủ Nhật Bản giai đoạn 2010 - 2012 tại Công thư số 6234/BKH-KTĐN ngày 06/9/2010 gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đã có các công văn số 4091/BNN-HTQT ngày 09/12/2010 và số 573/BNN-HTQTngày 04/3/2011 đăng ký vào Danh mục các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chínhphủ Nhật Bản tài khóa 2011-2013. Đến nay, công tác chuẩn bị dự án này như sau:

2.1. Hợp phần1: Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An.

a. Về phíatrong nước

- Trên cơ sở Tờtrình số 466/UBND-NN ngày 27/1/2010 UBND của tỉnh Nghệ An trình Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn hỗ trợ đầu tư dự án, ngày 08/3/2010 đã có Quyết định số 509/QĐ-BNN-KH cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủylợi Bắc Nghệ An và giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NghệAn làm Chủ đầu tư dự án.

- Ngày13/4/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 2212/BNN-HTQTgửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chínhphủ Nhật Bản giai đoạn 2010-2012, trong đó dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thốngThủy lợi Bắc Nghệ An đề nghị vay vốn của Chính phủ Nhật Bản là 200 triệu USD.

- Ngày04/6/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1654/BNN-HTQTgửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng ký danh mục Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thốngThủy lợi Bắc Nghệ An và đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ dự án vay vốn giaiđoạn 2010-2012.

- Ngày10/8/2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An có Tờ trình số 1831/TTr .SNN-QLXD kèm theo hồ sơ Báo cáo đầu tư (bao gồm cả Báo cáo đánh giátác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt, Phương án bồi thường giảiphóng mặt bằng của 4 huyện đã được các UBND huyện phê duyệt) trình Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án Khôi phục, nângcấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An.

- Ngày 13/8/2010,UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 4935/UBND-NN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đề nghị đưa dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ Anvào diện ưu tiên 1, đợt 2 năm 2010 sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ NhậtBản.

- Ngày01/9/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có văn bản số 2834/BNN-HTQT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục các dự án sử dụng vốn vayưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa 2010 bao gồm đề xuất 02 dự án,trong đó có đề xuất dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An.

- Ngày06/9/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6234/BKH-KTĐN gửi Đại sứ quánNhật Bản tại Việt Nam kèm theo Danh sách dài các dự án sử dụng vốn vay ODA củaChính phủ Nhật Bản thời kỳ 2010 - 2012, trong đó có đề xuất dự án Khôi phục,nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An.

- Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn Nghệ An hiện đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Dự ánđầu tư, dự kiến 30/6/2011 sẽ hoàn thiện theo ý kiến của Tư vấn thẩm tra và cácý kiến đóng góp của Đoàn Tìm hiểu thực tế dự án của JICA.

b. Về phíaquốc tế:

- Ngày 26/3/2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thư số 71/2010 gửi JICA Việt Nam kèmtheo Tóm tắt Đề xuất dự án và đề nghị JICA hỗ trợ đầu tư dự án Khôi phục, nângcấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

- Tháng 5/2010,Đại sứ Nhật Bản đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về các dự án do Chínhphủ Nhật Bản tài trợ tại tỉnh, trong đó UBND tỉnh đã tiếp tục đề xuất Chính phủNhật Bản hỗ trợ đầu tư dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An.

- Các cơ quanliên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn Nghệ An đã nhiều lần làm việc với phía JICA về giới thiệu nộidung dự án, công tác chuẩn bị kỹ thuật cũng như thủ tục để đưa đề xuất dự ánKhôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An vào danh sách ưu tiên của Nhàtài trợ.

- Ngày08/9/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với đạidiện JICA Việt Nam để thảo luận về các thủ tục để đưa đề xuất vào ưu tiên củaChính phủ Nhật Bản.

- Ngày 14 và15/9/2010, lãnh đạo và các chuyên gia của JICA đã đi thực địa dự án và làm việcvới Lãnh đạo UBND tỉnh về đề xuất dự án, tham gia Đoàn về phía Việt Nam bao gồmđại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khixem xét, phía JICA đã tỏ rõ sự quan tâm đầu tư cho dự án.

- Trưởng đạidiện JICA đã thi thăm thực địa và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từngày 9 - 10/3/2011.

- Đoàn Tìm hiểuthực tế dự án của JICA (Fact - finding Mision) đã làm việc với UBND tỉnh NghệAn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 11 -15/5/2011 và sau đó là từ ngày 14 - 24/6/2011. Đoàn đã cơ bản thống nhất vớiphía Việt Nam về chủ trương đầu tư và cũng đã có các khuyến nghị về mặt kỹthuật bổ sung các thông tin để hoàn chỉnh Dự án đầu tư theo các mẫu yêu cầu củaChính phủ Nhật Bản.

c. Mụctiêu:

- Khôi phục nângcấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An nhằm kiên cố công trình lâu dài, đảm bảo antoàn cho công trình làm việc trong mọi trường hợp, đảm bảo tưới ổn định cho27.656 ha đất sản xuất nông nghiệp, nâng cao hệ số lợi dụng kênh mương của hệthống.

- Tiết kiệm nướcđể nâng cao hiệu quả tưới, tạo điều kiện mở rộng diện tích hè thu, tưới cho câytrồng cạn, cấp nước phục vụ dân sinh, khu công nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

- Giảm chi phíquản lý nước, chi phí sửa chữa thường xuyên.

- Từng bước thựchiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cải tạo môi trườngsinh thái, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đưa đời sống kinh tế văn hóa xã hộingày một đi lên.

d. Nộidung:

- Sửa chữa, nângcấp công trình đầu mối Đô Lương, chống sạt lở bờ thượng, hạ lưu đầu mối, đảmbảo an toàn vận hành, khôi phục sửa chữa các cửa đóng mở tự động, áp dụng cáccông nghệ cao trong vận hành và quản lý hệ thống.

- Khôi phục,nâng cấp hệ thống kênh và các công trình trên kênh:

+ Kênh chính: 56km

+ Kênh cấp 1:152 km

+ Kênh cấp 2:169 km

+ Kênh cấp 3:1.000 km

- Hoàn thiện 56km đường quản lý dọc bờ kênh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hệthống kênh kết hợp giao thông nông thôn.

- Xây dựng hoànchỉnh hệ thống kênh nội đồng.

- Mở rộng khutưới và làm mới các trạm bơm lấy nước từ hệ thống kênh.

- Hiện đại hóahệ thống tưới, tăng cường hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống.

e. Địađiểm xây dựng: Tại 4 huyện: Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưutỉnh Nghệ An.

f. Tổngmức đầu tư: 4.300 tỷ đồng (Bốn nghìn, ba trăm tỷ đồng), trong đó:

- Vốn vay ODA:174 triệu USD, tương đương 3.480 tỷ đồng

- Vốn đối ứngtrong nước: 820 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng do tỉnh đóng góp cho đền bù GPMB(dự kiến): 220 tỷ đồng.

2.2. Hợp phần2: Tăng cường năng lực quản lý thủy lợi và cơ sở đào tạo của Viện Khoa học Thủylợi Việt Nam

a. Về phíatrong nước:

- Ngày07/3/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 393/QĐ-BNN-KH cho phép lập Dự án đầu tư cơ sở vật chất và Tăng cường năng lựcnghiên cứu và đào tạo cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và giao nhiệm vụ choViện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm Chủ đầu tư dự án.

- Ngày15/4/2011, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) có văn bản số 493/CPO-CV trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đề cương dự án để xemxét và có ý kiến với Bộ Kế hoạch & Đầu tư đưa vào danh mục các dự án sửdụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản.

- Trong đợt đithực địa và làm việc với UBND tỉnh Nghệ An của Đoàn tìm hiểu thực tế(Fact-finding Mision) của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Đoàn đã đithực địa dự án tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội và đã họp với Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Kết luận của Đoàn đãđạt được sự đồng thuận về tầm quan trọng của dự án và sự cần thiết phải đầu tư.Đoàn cũng đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam hoàn thành hồ sơ Dự án đầu tưtrước 30/6/2011.

b. Về phíaQuốc tế:

- Trong đợt làmviệc với UBND tỉnh và đi thực địa dự án Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An củaTrưởng đại diện JICA tại Việt Nam cùng với đại diện của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 27/4 và 28/4/2011, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đã gửi Đoàn Báo cáo tóm tắt dự án và Khung thiết kế vàGiám sát dự án, trong đó bao gồm cả nội dung đề xuất của Viện Khoa học Thủy lợiViệt Nam để Đoàn xem xét.

- Ngày16/5/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có thư số 230/2011 gửi Nhàtài trợ đề nghị xem xét đưa vào danh mục các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi củaChính phủ Nhật Bản (Danh sách dài).

c. Mụctiêu:

- Tăng cườngnăng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, người nông dân trong khai thácvà sử dụng có hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi.

- Áp dụng cáctiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong xây dựng, quản lý, vận hành, duy tu, bảodưỡng hệ thống thủy lợi trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹrủi ro do thiên tai gây ra, phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lươngthực và an sinh xã hội.

d. Nộidung:

- Xây dựng khugiảng đường cho 500 học viên với diện tích xây dựng 1.765m2, diện tích sàn là5.975m2;

- Xây dựng khuký túc xá cho 500 học viên với diện tích xây dựng 600m2, diện tích sàn là3.800m2;

- Hội trường vànhà ăn (kết hợp giáo dục thể chất) với diện tích xây dựng là 1.600m2, diện tíchsàn là 3.200m2;

- Nhà làm việcvới diện tích xây dựng 650m2, diện tích sàn 3.900m2;

- Khu thí nghiệmtrong nhà phục vụ đào tạo (hiện đại hóa tưới, tự động hóa, v.v…) với diện tíchxây dựng 4.600m2, diện tích sàn là 7.500m2;

- Khu thí nghiệmngoài trời phục vụ đào tạo (thiết bị thủy lợi, dự báo quan trắc phòng chốngthiên tai và biến đổi khí hậu, thủy lực, công trình thủy lợi, an toàn hồ đập,v.v…) với diện tích sàn là 14.160m2;

- Các hạng mụcphụ trợ khác.

e. Địađiểm xây dựng: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, xã Thạch Hòa, huyệnThạch Thất, Hà Nội

f. Tổngmức đầu tư: 497 tỷ đồng (Bốn trăm chín mươi bảy tỷ đồng), trong đó:

- Vốn vay ODA:22,5 triệu USD, tương đương 450 tỷ đồng.

- Vốn đối ứngtrong nước: 47 tỷ đồng

Tổng mứcđầu tư của Dự án “Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An” của cả 2hợp phần là: 4.797 tỷ đồng (Bốn nghìn, bảy trăm chín mươi bảy tỷ đồng),trong đó:

- Vốn vay ODA:196,5 triệu USD, tương đương 3.930 tỷ đồng.

- Vốn đối ứngtrong nước: 867 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng do tỉnh đóng góp cho đền bù GPMBHợp phần Khôi phục nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An: 220 tỷ đồng.

Kiến nghịchung

Đối với Dựán “Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn” 12 tỉnh miền Trung: Tiếptục đề nghị Chính phủ giữ dự án trong danh mục ưu tiên đầu tư và đề nghị Chínhphủ Nhật Bản đưa Dự án vào Danh mục các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Chínhphủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa 2011.

Đối với Dựán “Khôi phục, nâng cấp Hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An”: Trên cơ sở Danhsách dài đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Đại sứ quán Nhật Bản và các văn bảncủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án đầu tư.

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn xin gửi kèm theo công văn này Đề cương chi tiết của 2Dự án và kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủvà làm việc với Nhà tài trợ đưa 2 Dự án trên vào Danh mục các dự án sử dụng vốnvay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản đợt 2 tài khóa 2011.

Rất mong nhậnđược sự quan tâm ủng hộ và hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hứa Đức Nhị;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ KTĐN);
- Bộ Tài chính (Cục QLN và TCĐN);
- Lưu VT, HTQT (NAM-10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng