BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/TCHQ-GSQL
V/v thông quan hàng hóa của Công ty TNT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 910/HQHCM-GSQLngày 28/03/2013 về việc thông quan hàng chuyển phát nhanh tại địa điểm kiểm tratập trung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian chờ thống nhấtđược giải pháp thích hợp cho các bên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quanthành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bố trí công chức như hiện nay để thực hiện thủtục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanhtheo đường hàng không quốc tế tại địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu,địa chỉ K334-Đường Bạch Đằng, Q. Tân Bình, TP.HCM, trước mắt đến hết ngày30/06/2013.

2. Đề nghị Cục Hải quan thành phốHồ Chí Minh tham gia vào cuộc họp của các bên liên quan nhằm giải quyết cácvướng mắc tồn tại và khuyến nghị việc thực hiện chủ trương thông quan tập trungcủa Bộ Tài chính cũng như tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệpvà đảm bảo lợi ích của các bên.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNT - Vietrans Express Worldwide VN (để t/h);
Đ/c 39B Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP.HCM
- Cty Cổ phần giao nhận Ngoại Thương (thay trả lời)
Đ/c 15B Lý Nam Đế, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Cty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa TSN (để p/h);
Đ/c số 6 Đường Thăng Long, Q. Tân Bình, TP.HCM
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh