BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa sau khi kết thúc Hội chợ Triển lãm thế giới Expo 2010 tại Thượng Hải , Trung Quốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
(địa chỉ: Số 148 đường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội).

Trả lời công văn số 48/HCTL ngày 18/03/2011 của Trung tâmHội chợ Triển lãm Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Ngày 30/01/2011, Văn phòng Chính phủ có công văn số 727/VPVP-KTTH về việc nhập khẩu thiết bị của gian nhà triển lãm Quốc gia Việt Namthông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Văn hóa,Thể thoa và Du lịch liên hệ với các Bộ liên quan xác định cụ thể chủng loại,chất lượng, số lượng và nhu cầu sử dụng trong nước số thiết bị được liệt kê tạiDanh mục hàng hóa nhập rừ Expo Thượng Hải về Việt Nam (đính kèm công văn số48/HCTL của Trung tâm). Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Trung tâm liên hệ vớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được xem xét cụ thể.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ liên quan, Tổng cục Hải quan sẽchỉ đạo Cục Hải quan địa phương thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa sau khikết thúc Hội chợ Triển lãm thế giới Expo 2010 Thượng Hải, Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Trung tâm Hội chợ Triển lãmViệt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh