BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1821/TCHQ-KTTT
V/v đăng ký danh mục hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Ban QLDA ứng dụng điện mặt trời choKV miền núi và dân tộc ở VN
(80 Phan Đình Phùng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 227/UBDT-BQLDA ngày 23/03/2010 và 230/UBDT-BQLDA ngày 05/04/2010 của Ban Quản lý Dự án ứng dụng điện mặt trời chokhu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhậpkhẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Hà Nội, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại 2 Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/04/2009 của Bộ Tại chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu thì:

Nơi đăng ký danh mục là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tưgia công thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp thực hiện dự ánđầu tư đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thành lập Chi cục Hải quanquản lý hàng đầu tư gia công.

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp thựchiện dự án đầu tư không thành lập Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia côngthì cơ quan hải quan đăng ký danh mục là Cục Hải quan tỉnh, thành phố và khôngđược ủy quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý dự án ứng dụngđiện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam biết và đối chiếu vớiquy định để thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng