VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1821/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác và chế biến quặng apatit tại mỏ Phú Nhuận, tỉnh Lào Cai.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trương, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Vậttư nông sản (công văn số 610/CT-KS ngày 01 tháng 12 năm 2010), ý kiến các Bộ:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4263/BNN-KH ngày 22 tháng 12năm 2010), Công Thương (công văn số 13301/BCT-CNNg ngày 31 tháng 12 năm 2010),Tài nguyên và Môi trường (công văn số 149/BTN-ĐCKS ngày 18 tháng 01 năm 2011),Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 3459/UBND-CN ngày 27 tháng 12 năm2010, số 3432/UBND-CN ngày 23 tháng 12 năm 2010), Công ty trách nhiệm hữu hạnHoàng Trà (công văn số 67/CV-HT11 ngày 23 tháng 02 năm 2011) về việc thăm dò,khai thác và chế biến quặng apatit tại mỏ Phú Nhuận, tỉnh Lào Cai, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương Công ty cổ phầnVật tư nông sản thăm dò mỏ apatit Phú Nhuận, trên diện tích 167 ha, thuộc xãPhú Nhuận, huyện Bảo Thắng, xã Văn Sơn và Võ Lao, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể đến đề ánthăm dò quặng apatit nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.

3. Việc cấp phép khai thác được xemxét sau khi Báo cáo thăm dò quặng apatit tại khu vực nêu trên được Hội đồngđánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC & KS Việt Nam;
- Cty CP Vật tư nông sản;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Dg (18).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý